تعبیر خواب روغن

تعبیر خواب روغن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب روغن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب روغن  در خواب یعنی شما نیاز دازید زندگیتان روانتر و آسان تر و راحت تر پیش برود .
شاید نیاز است کمی عشق در زندگی خود خرج کنید و مسائل را آسانتر بگیرید
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر در خواب خود روغن بچه دیدید یعنی کودک درونتان فعال است و نیاز دارید کمی ان را آرام کنید .

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب روغن  در خواب خوب است بخصوص روغن زیتون که از روغن های مبارک است.

برخی از معبران روغن را نشانه ارث و میراث دانسته اند و برخی مال و نعمت و روی هم رفته دیدن روغن در خواب خوب است.

اگر در خواب ببینید که دیگری روغن به سر شما می مالد  نشانه این است که شما فریب می خورید و کسی که روغن می مالد به شما دروغ می گوید و مکر و نیرنگ در کارتان به کار می برد
و اگر شما به سر دیگری روغن بمالید همین تعبیر را دارد که شما او را می فریبید و گول می زنید.و به او دروغ میگویید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دروغ گفتن را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیرین

چنانچه بیند روغن گاو داشت یا کسی بدو بخشید و از آن همی خورد،
دلیل که هم مال یابد و هم میراث و روغن دنبه و روغن کنجد و روغن زیتون این ها جمله،
دلیل که علم و حکمت و دانش یابد و روغن بنفشه منفعت باشد
از مردی دهقان روغن خیری و روغن زیتون منفعت و سود بود از مردی عرب و روغن نرگس منفعت و سود بود از مردی روستائی و روغن قسطین و روغن قسط نشانه منفعت است از رومیان.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب روغن  بدین معناست که اگر در خواب بیند روغن بی اندازه بر سر می مالید، چنانکه روغن از سر او می چکید،
دلیل بر اندوه و غم و ناراحتی کند.

اگر بیند کسی روغن بر سر وی می مالید، آن که روغن می مالید، از بهر کاری با وی مکر و حیله  می سازد و مانع کار کردن و موفقیت او می شود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx