تعبیر خواب رگ و رگ زدن

تعبیر خواب رگ و رگ زدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب رگ و رگ زدن این مطلب را دنبال کنید.

در تعبیر خواب رگ، باتوجه به اینکه رگ مربوط به کدام قسمت بدن است، تعبیرش متفاوت میباشد. در واقع تعبیر هر رگ مربوط به فردی از اعضای خانواده یا از نزدیکان است.

تعبیر رگ سر و پیشانی؛ بزرگان هستند. رگ های دست و بازو، برادران و خویشان مادری. رگ های پشت، خویشان پدری هستند. رگ های ران پا، دودمان اوست. و رگ های ساق پا، ثروت و مال و معاش می باشند.

در تعبیر خواب رگ و رگ زدن؛ اگر ببیند که رگش را زد و رگ بریده شد، یکی از بستگانی که متعلق به آن رگ اعضای بدن است، به غم و اندوهی دچار میشود.

رگ زدن در خواب به معنای فرزند هم میتواند باشد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند پیری او را رگ گشاد، دلیل که از دشمن سخنی به طعنه شنود یا مالش تلف شود.

اگر بیند رگ زد و خون ازاو برآمد، دلیل که از جهت سلطانی غمی به وی رسد. و به مقدار آن خون زیانی به وی رسد.

رگ های تن، دلیل بر اهل بیننده و خویشان او کند از بهر آن که رگ ها در همه تن است.

رگ های سر و پیشانی، دلیل بر مهتران کند و رگهای دست و بازو، دلیل بر برادران و خویشان مادر کند. و رگ های پشت، دلیل بر خویشان پدر کند. و رگ های بیرون در آن، دلیل بر اهل دودمان کند. و رگ های ساق، دلیل بر مال و معیشت مردم کند.

اگر بیند رگ بگشاد و آن رگ بریده شده یا خشک شد، دلیل که یکی از خویشان وی که بدان تعلق دارد، از دنیا رحلت کند.

و بعضی از معبران گویند: غم و اندوه و مصیبت به خویشان او رسد. و باشد که درغربت افتد و از خویشان خود جدا ماند.

اگر بیند کسی او رگ زد، دلیل که از خویشان او مالش تلف گردد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند عالمی او را رگ بگشاد و خون بسیار آمد در طشتی یا طبقی، دلیل بود که بیمار شود. و مال خود را در بیماری هزینه کند.

اسماعیل بن اشعث گوید :

رگ گشادن از دست راست، دلیل بر زیادتی مال و خواسته بود. و رگ گشادن از دست چپ، دلیل بر زبونی کار دوستان بود.

اگر بیند که کسی معروف او را رگ می زد، اگر زن آبستن بود، دختر آورد و اگر آبستن نباشد، به دختر آبستن شود.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند رگ زد و خون بسیار از وی بیرون آمد، چنان که هیچ خون در تن او نماند، دلیل که به زودی بمیرد.

اگر علتی دارد، در مخاطره بود و از آن علت نرهد.

معبران گویند: رگ زدن به خواب، چون بیننده مستور بود شادی و خرمی بیند. اگر مستور نباشد، دلیل مفارقت و زیان بود او را به مقدار خون رفتن.

حضرت دانیال گوید :

اگر کسی بیند رگ قیفال بگشاد، دلیل که کارها بر وی بسته شود. اگر بیند رگ باسلیق بگشاد، همین تاویل دارد.

اگر بیند که رگ اکحل بگشاد، یعنی رگ میان دست، دلیل بستگی کارها کند.

اگر سائل گوید که از رگ خون می آمد، مال یابد و چون گوید که خون از رگ می رفت، دلیل که او را زیانی رسد و معبر باید که در لفظ بیننده خواب نگاه کند و تعبیر بر موجب او کند.

اگر بیند رگ او تهی و کبود شد، دلیل که وی را اندوهی یا زیانی رسد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

رگ زدن در خواب بر چهار وجه است.

اول : گشایش کارها.

دوم : سفر

سوم : خصومت ( مرافعه برای مال ).

چهارم : شریک شدن.

اگر بیند که رگ زد و خون نیامد، دلیل بر خصومت است. اگر خون بیرون آمد، دلیل است بر یافتن مال یا خسران مال.

اگر بیند که تن او بی جراحتی خون آلود شد، دلیل که چیزی بدو رسد.

مقالات مرتبط

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx