تعبیر خواب ریواس

تعبیر خواب ریواس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ریواس را به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب ریواس یکی از گیاهان اصیل و با قدمت ایرانی به حساب می‌آید. ظاهر آن شبیه به کرفس اما صورتی رنگ و طعم آن ترش و شیرین یا ملس است.
ریواس بطور طبیعی در فصل بهار تا اوایل تابستان می روید . ساقه ریواس مصرف خوراکی دارد. و به همین دلیل دیدنش در خواب بیانگر غم و اندوه می باشد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر کسی در خواب ریواس خورد و مزه شیرین از آن چشید، نشانه این است که  شادکامی از دوستی به او می رسد و اگر به طبیعت خود ریواس، ترش مزه بود،  نشانه پشیمانی و ندامت در کاری است و این ندامت به کم و یا زیاد بودن ترشی ریواس بستگی دارد.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر ریواس درخواب غم و اندوه است.
اگر ببیند که ریواس داشت و می خورد، دلیل که به قدر آن که خورده او را غم و اندوه رسد.
اگر ببیند که ریواس بفروخت یا به کسی داد، دلیل است از غم و اندوه رسته گردد.

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خواب رواس بدین معناست که اگر ببیند ریواس می خورد و به طعم شیرین است،
دلیل که وی را سود و  منفعت رسداز قبل دوست یا از قبل خویش و چون ببیند ریواس ترش است، دلیل است پشیمانی خورد در کارها.

اگر کسی در خواب دید مقداری ریشه ریواس دارد، به کمی و زیادی اندازه آن، دچار غم و اندوه می شود

و اگر در خواب دید بیمار است و ریوند می خورد و شفا یافت، بهبودی حاصل می کند

و اگر کسی به او ریوند داد، از آن شخص به رنج می افتد.

اگر ببیند که ریوند بسیار داشت، دلیل است در غم و اندوه گرفتار شود.

اگر ببیند که از بهر علتی ریوند خورد و از آن وی را شفا حاصل آمد، دلیل بر تندرستی و سلامتی و خیر و صلاح است که به وی رسد.

اگر به خلاف این ببیند، دلیل بر رنج و بیماری کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx