تعبیر خواب ریگ

تعبیر خواب ریگ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ریگ به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب ریگ در خواب به معنای مال و نعمت و ثروت است و خوردنش در خواب یعنی بدون هیچ اصولی پول خود را خرج می کنید .
ابن سیرین هم درباره تعبیر خواب ریگ می گوید جمع کردن ریگ در خواب به معنای بدست اوردن مال  و ثروت و دارایی است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب ریگ بدین معناست که اگر در خواب ببینی از آسمان ریگ یا خاک کمی می‌بارد،
تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر زیاد باشد تعبیرش بد است.

چنانچه خواب بیند در میان ریگ همی شد، دلیل است از بهر معیشت به شغلی مشغول شود به قدر آن ریگ.

اگر بیند به کسی ریگ می داد، دلیل که از او بدان کس به قدر ریگ خیر و منفعت و سود رسد.

اگر در خواب دیدید ریگ می خورید مال خود را مصرف بدون قاعده می کنید.

اگر بیند ریگ میخورد یا جمع می کرد، دلیل است به قدر آن او را مال جمع میکند

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب دیدن ریگ به خواب بر چهار وجه است.

اول: مشغولی در دین و دنیا و این زندگی مادی. خاصه چون ریگ بسیار بود. دوم: مال. سوم: منفعت وسود . چهارم: رفعت لکن بارنج و عذاب.

چنانچه در خواب دیدید مقداری ریگ دارید  نشانه این است که به پول می رسید .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

ریگ در خواب مال و نعمت است به مقداری که می بینید و نوشته اند دانه های سکه است و پول.

ریگ در خواب، دلیل بر منفعت و مال و سود کند. و بدین معناست که اتفاقات  بسیار خوبی در زندگیتان می افتد و به خوشی و فراوانی و روزی زیاد  و سعادت می رسید

5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx