تعبیر خواب زالو

تعبیر خواب زالو

فهرست مطالب

تعبیر خواب زالو سیاه یا دیدن زالو سیاه در خواب چه معنی دارد

خواب ها نماد و سمبل هستند نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

زالو نوعی کرم حلقوی میاشد. و حیوانی از گروه کرم‌ های آبزی و از راسته آرواره‌ داران است. زالو از موجوداتی میباشد که خون را می مکد.

تعبیر خواب زالو، دشمنی سمج است که دست بردار نیست. دیدن زالو در خواب اصلا خوب نیست! مخصوصا اگر سیاه باشد.

اگر ببینید که زالو در دهان شما است، خودتان با خود دشمنی میکنید. همچنین،تعبیر خواب زالو نشانگر تفکرات و عادات و عواطف منفی نیز میباشد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب از دسترسی آسان تر، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن آن در خواب دشمن طماع است.

اگر بیند زالو خون از اندام او می مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد.

اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی گوید :

زالو عیالی است که مال دیگران خورد نه مال خود.

اگر بیند که زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می مکیدند، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی مکید و گزندی نمیکرد، دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد.

اگر بیند زالو درگلوی او شد، دلیل که دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتی که از زالو به او رسیده از دشمن مضرت بیند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زالو در خواب های ما دشمن است. و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می کند و دست بردار نیست.

دیدن زالو در خواب خوش نیست بخصوص اگر سیاه باشد و در عالم خواب ببینید که به گلویتان چسبیده است.

چنان چه در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی میکند و اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب میرساند و چنانچه به پلک چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد میکند و اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان زیان می بینید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن زالو در خواب، علامت آن است که دشمنان منافع شما را تصاحب می کنند.

اگر خواب ببینید برای درمان بر تنتان زالو می اندازید، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده شما دچار بیماری دردناکی خواهد شد.

اگر خواب ببینید بر تن دیگران زالو می اندازید، علامت آن است که دوستان برایتان دردسری فراهم خواهند ساخت.

اگر خواب ببینید زالو شما را گاز می گیرد، نشانگر مکان های غیرمنتظره ای که خطر تهدیدتان میکند. به این خطا توجه کافی داشته باشید!

دیدن چند زالو در خواب، علامت شادمانی و موفقیت در زندگی است. و همچنین رفتن به سفرهایی لذتبخش.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx