تعبیر خواب زانو

تعبیر خواب زانو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب زانو این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب زانو در خواب نماد احساسات شما تشبیه شده است و اینکه شما آدم احساساتی و ضعیفی هستید و نیاز دارید که از شما حمایت  و پشتیبانی شوید
و میزان استحکام زانو به سطح حمایت از شما اشاره می کند .هم چنین ممکن است در زندگی عادی شما احساس بی کفایتی و ناامیدی کنید .
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر کسی در خواب زانوی خود را قوی و نیرومند دید،بر خیر و برکت امور دنیوی و داشتن شغلی خوب و سلامت جسمی وی دلالت دارد.
اگر کاسه زانوی خود را مجروح و زخمی دید، نشانه آن است که رنج و غمی به وی می رسد.
اگر آن را شکسته دید،  نشانه ان است که نیازمند مردم می شود.
اگر دید زانویش را به دلیل شکستگی بسته است، نشانه ان است که تا مدتی رونق کارش  خراب می شود. افتادن کاسه زانو، نشانه  از کف دادن سرمایه  وپول مادی است.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب اصل زانو درخواب،  نشانه معیشت بیننده خواب است.
اگر زانو را شکسته ببیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود.
اگر زانو را بزرگ و قوی ببیند، دلیل که کار او قوی گردد و عیش  و زندگی او بر او فراخ گردد.
اگر ببیند به زانو  راه می رفت، دلیل که کار او و معیشت او ضعیف شود.
اگر ببیند که چشمه زانوی او شکسته است، دلیل است کار او تباه و خراب می شود و نیازمند خلق گردد.
اگر ببیند چشمه زانوی او بیفتد، نشانه ان است که ثروت خود را از دست می دهد.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب زانو در خواب  نشانه کار و کسب و معیشت مردم است
و هر چند که سخت تر باشد، کار و کسب او بهتر است.
اگر سست و ضعیف بود به خلاف این است یعنی کسب و کار خوب نیس و کساد است.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب زانو  در خواب شغل و حرفه ای است که جهت تامین معاش  و زندگی خویش بر آن متکی هستیم.
اگر در خواب بببینید که زانوان سالم و محکم و نیرومندی دارید و به کمک آن زانوان به راحتی حرکت می کنید
نشانه آن است که شغل شما خوب است و زندگی مرفهی خواهید داشت
و روزی شما فراخ خواهد بود و آینده ای روشن  و خوب در انتظارتان است
و اگر ببینید زانوانتان نحیف و ضعیف گردیده احتمالا شغل  و کارخود را از دست می دهید. درد زانوان این را می گوید که از نظر شغلی گرفتار مشکل  و مصیبت می شوید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx