تعبیر خواب زخمی شدن گربه

تعبیر خواب زخمی شدن گربه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم در مورد تعبیر خواب زخمی شدن گربه اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب زخمی شدن گربه نشانه بروز مشکلات و ناراحتی هایی در زندگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که گربه ای دارید که زخمی شده است نشانه این است که خبر های بد و ناراحت کننده ای به شما می رسد.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که گربه ای دارید که پایش زخمی شده است
نشانه این است که فردی در زندگی آرامش و آسایش شمارا بهم می ریزد و شما را آزار می دهد.

اگر در خواب ببینید که گربه ای دارید که صورتش زخمی شده است

نشانه این است که بلا و گرفتاری برایتان به وجود می آید و یا ممکن است که از همسر خود جدا شوید.

اگر در خواب ببینیید که گربه ای دارید که زخمی شده است و آن را به درمانگاه می برید
نشانه این است که دشمنان زیادی را پیدا میکنید که میخواهند شما را اذیت کنند و آرامش شما را بهم بریزند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی میگوید

تعبیر خواب زخمی شدن گربه بدین معناست که اگر ببینید که گربه همسایه زخمی شده است
نشانه این است که پدرتان از دنیا می رود و خبر های بدی به شما می رسد.

اگر در خواب ببینید که گربه سفیدی دارید که زخمی شده
نشانه این است که با فرد مورد علاقه و دلخواه خود ازدواج میکنید.

تعبیر خواب زخمی شدن گربه نشانه بروزمشکلات در زندگی است.

اگر در خواب ببییند که گربه سیاهی دارید که زخمی شده
نشانه این است که فردی درزندگی به شما خیانت می کند و تمام دارایی تان را از شما می گیرد.

اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن گربه داشت و اثر خون نبود،
دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. و به خوشی می رسد و خبر های خوبی به او می رسد.
اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آرد و اندامش به خون آلوده شد،
نشانه این است که دست به کار خلاف می زند و مال حرام به زندگی خود می آورد

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب دیدید که دیگران زخم خورده‌اند  و گربه آنان زخمی شده است
بیانگر استرس، نگرانی و درگیری‌های ذهنی و احساس حقارت است و نشانه این است که عزیزی را از دست می دهید

اگر در خواب ببیند که بینی گربه شما زخمی شده است
نشانه این است که دزدی به خانه شما می آید و تمایی دارایی شما را میگیرد و شما را به فقر می رساند.

اگر در خواب ببینید که گربه زخمی دارید که آن را به خیابان می برید و داخل جوب می اندازید
نشانه این است که در شهر شما بمباران می شود و جان شضما را می گیرند.

اگر در خواب زخمی شدن گربه را ببینید نشانه این است که به خواسته ها و آرزوهای خود می رسید و در زندگی پیشرفت میکنید. و به اهداف خود می رسید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx