تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب زخم

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب زخم به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب زخم بر بدن در خواب یعنی احساسات و عواطف و حالات منفی که در شما وجود دارد و شما به ان موضوعات فکر می کنید و اینکه زخم بر کدام قسمت از بدن دیده شود بیانگر موضوعی خاص است

در سایت ما میتوایند تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر در خواب در حال کندن زخم باشید یعنی شما در امور طبیعی که به خوب شدن شما کمک می کنند دخالت می کنید.

دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است
چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت هائی در تعبیر به وجود می آورد .

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب زخم بدین معناست که اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز  و موفق می شوید و اتفاقات خوبی برایتان می افتد
و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود و منفعت و نیکی می رساند .

اگر در خواب بیند از آن زخم خون می رفت، به این معنا است کسی به او دروغ می گوید
و بعد از آن مشخص می شودکه آن گفته دروغ بوده باشد. و دیگر کسی مانند سابق به او اعتماد نمکند و حرفایش را به او نمی گوید

اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد
در مال او نقصان افتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خون را مشاهده کنید.)

اگر زخم خون داشته باشد نشانه این است که ضرر و  زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگی .

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر زخمی بود که خون از آن می رفت بیننده خواب بقدر خونی که می رود زیان مالی می بیند . و دارایی و سرمایه خود را از دست می دهد

اگر زخم بر سینه بود بیننده خواب از همسر خود آزردگی می یابد
و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می شود و آسیب می بیند . و دیگران به او صدمه وارد میکنند

اگر زخمی در خواب بینید که خون آلود باشد تعبیر آن معلق است به نحوه بازگوئی شما . چنانچه بگوئید ( زخمی دیدم که از آن خون می آمد ) خوب است.

اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است ، علامت  آن است که در اثر تسلیم شدن به لذتهای احمقانه ، محبوبیت  و خوبی خود را نزد دوستان از دست می دهید  و دیگر کسی مثل قدیم به شما احترام نمیگذارد و شما را ارزشمند محسوب نمی کند و دیگر به شما علاقه ای نخواهند داشت

مطیعی تهرانی میگوید

اگر بیند که جایگاه زخم آماس داشت، دلیل که مال و عیش خوش یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید.

دیدن زخم در خواب ، علامت  دور ماندن از افراد مورد علاقه است و بدین معناست که شما برای مدتی از عشق و معشوق خود دور می مانید

اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است .

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx