تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

دیدن زنبور در خواب چه نشانه ای دارد؟
برای اطلاع از تعبیر خواب زنبور این مطلب را دنبال کنید.

طبق گفته روانشناسی یونگ، زنبور در خواب نمادی از کوشش و مجاهدت میباشد. و تلاش ها نتایج خوب و شیرینی دارد.

تعبیر خواب زنبور؛ نشان بر ثروت میباشد. همچنین دیدن زنبور در خواب از دیدگاه برخی معبران، نشان از مردی فریبکار است. و در بعضی از تعابیر به بیماری نیز اشاره دارد.

نیش زدن زنبور در خواب، اشاره به فردی فریبکار دارد. که آسیب میرساند. شنیدن صدای وزوز زنبور در خواب، یعنی اتفاقاتی است که در زندگی رخ خواهد داد. خوردن زنبور در خواب بیانگر ابتلا به بیماری میباشد.

تعبیر خواب زنبور سیاه، نشانگر شخصی فریبکار و خائن است. تعبیر خواب زنبور کشتن، بیانگر پیروزی بر دشمن است.

جمع آوری عسل زنبور در خواب، به یعنی سخت‌ کوشی و در نهایت موفقیت است.(تعبیر خواب عسل را از این قسمت میتوانید بطور کامل مشاهده کنید).

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

زنبور درخواب، مردی سفله و دون همت است.

اگر بیند زنبور او را بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود.

اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد.

اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد.

اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

اگر بینداز هوا زنبوران بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن زنبور درخواب، بر شش وجه است.

اول : هیاهو وغوغا

دوم : مردم دون (مردم فرومایه)

سوم : لشگر

چهارم : ملخ (مدح)

پنجم : دشمن

ششم : فرزندان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است. که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب میشود.

اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ میشنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.

اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز میکند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید. و او شما را نیش بزند. کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمیتوانید کاری بکنید.

اگر زنبورهای بسیاری را دیدید، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید.

اگر ببینید زنبوری را کشتید، بر دشمنی چیره میشوید. و او را از خود می رانید.

لوک اویتنهاو می گوید :

زنبورعسل نشانه نیک بختی.

نیش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان.

در محیط کاری : امید زیبا

گله زنبورعسل : محصول پربار

گرفتن زنبور: ناراحتی

کشتن زنبور : بدبختی

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن زنبور در خواب، نشانه آن است که با کینه تمام درباره شما بدگویی خواهند کرد.

اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند، نشانه آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید.

اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید؛ نشانه آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx