تعبیر خواب زنبیل

تعبیر خواب زنبیل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب زنبیل به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب زنبیل به وجود زن یا خدمتکار  و کنیز صبور و عفیف در خانه و یا به مال و نعمت تعبیر شده است.
اگر در خواب دیدید که زنبیلی خالی به دست دارید، نشانه ان است که  کاری جدید را شروع می کنید که به شما سود و منفعت خواهد رساند.
ولی اگر ببینید که زنبیل سنگین و پر به دست دارید،  نشانه ان است که
به قدر سنگینی آن چیزی به دست می آورید یا اتفاق خوبی برایتان می افتد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر دیدید زنبیلی که دارید، پاره شده،  بدین معناست که در کاری با شکست مواجه می شوید و در آن کار موفقیت کسب نمی کنید.
این خواب را اگر دختری جوان ببیند تعبیرش شکست عاطفی و شکست عشقی است
و اگر دختری جوان ببیند زنبیلی پر به دست دارد که نداند درون آن چیست و چه چیزی قرار دارد،
نشانه آن است که شوهر می کند یا خواستگاری دل خواه و ورد علاقه برایش پیدا می شود و ازدواج می کند

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب زنبیل در خواب، بر نه وجه است.

اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح دین. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیرو برکت و نعمت. نهم: میراث از جهت زنان. و زنبیل باف در خواب خداوندگار است.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب دیدید که زنبیلی به دست دارید  نشانه آن است که
در آینده مشتاق یا علاقه مند چیزی یاکاری می شوید که انجام می دهید. این در صورتی است که زنبیل خالی باشد.

تعبیر خواب زنبیل بافتن  آرزومندی است و فریفته شدن به دنیا و به زبان گویاتر کیسه دوختن برای سودهای واهی و غیر معقول.
اگر زنبیل را از کسی بگیرید  نشانه ان است که به شما کاری پیشنهاد می شود که سودبخش است

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx