تعبیر خواب زهر

تعبیر خواب زهر

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب زهر این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب زهر در خواب یعنی در خود احساس امنیت و آرامش نمی کنید و اعتماد به نفس ندارید و احساس ارزشمندی نمی کنید
او چنین گفته که زهر در خواب نماد یک خشم و ناراحتی است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

مثلا ممکن است از کسی خشمگین و یا متنفر باشید که این خشم به صورت زهر در خواب نمایان  ودیده می شود .

اگر دیدید که در خواب زهر خورده اید نشانه این است که  پشیمان می شوید یا دست به کاری سخت می زنید. که بسیار پیچیده خواهد بود

اگر کسی به زور به شما سم بدهد نشانه این است که در حق شما محبت  و خوبی می کند یا مورد عنایت بزرگی قرار می گیرید
و اگر خودتان با میل خودتان سم  و یا زهر بخورید
نشانه این است که کاری خلاف میل خویش انجام می دهید.
خود بیننده خواب با در نظر گرفتن موقعیتی که در بیداری دارد و کارهائی که می خواهد انجام دهد
می تواند تعابیر درست را بیابد با این وجود زهر از آن چه گفته شد بیرون نیست

تئوری های فروید نیز موید این عقیده می تواند باشد.

آنلی بیتون میگوید

اگر خواب بیند تن او زهرآلوده است ، دلیل که به کاری سخت حریص شود  ودوست دارد که ان کار را انجام دهد
و بعضی از معبران گویند سخنی بر وی بندند و او را بدان سخن التزام کنند .
اگر بیند تن وی را از آن زهر  آسیب ببیند ، دلیل که به قدر گزند تن ، مالی  و ثروتی به رنج و سختی بدست آورد  و بسیار عذاب می کشد

اگر دیدید زهر به کسی می دهید بر خلاف آن چه در بیداری اتفاق می افتد به او دوستی و محبت می کنید
و غمش و غصه اش را می خورید و اندوهش را می کاهید.و ناراحتی های او را برطرف میکنید

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب دیدید که زهر خورده اید و  مسموم شده اید و آثار مسمومیت در شما پدید آمده
نشانه این است که موردی پیش می آید که خشم خود را فرو می خورید یا مالی  و ثروتی ناحرام و نادرست به چنگ می آورید
که گرفتار عوارض نامیمون آن آشنا می شوید.
همین تعبیر است اگر دیگری را در خواب دیدید که سم ویا زهر  خورده و آثار مسمومیت در او پیدا شده است.

معبران معتقدند که زهر نشانه روزی و پول و  مال حرام است .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

برخی دیگر از معبران نوشته اند که زهر در خواب های ما – نفعی است که به رنج و تعب حاصل شود –
هزینه کردن چنین مالی نیز بردارنده اش دشوار و تلخ است.
با توجه به تاویلاتی که نقل شد چنان چه در خواب دیدید که زهر دارید نشانه این است که  مالی با مشخصات فوق به چنگ می آورید یا خشم خود را فرو می برید.

اگر خواب بیند تن او به خوردن زهر آماس گرفته ، یعنی مال حرام بدست می آورد .
و در راه نادرست پولی را خرج میکنید که ناپاک و نادرست است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx