تعبیر خواب زکات

تعبیر خواب زکات

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب زکات به شما گزازش دهیم.

دیدن زکات در خواب، به معنی افزونی مال و ثروت و دارایی میباشد.

می توانید، در ابزار گفتگو آنلاین، خواب خود را بفرمایید. و از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

اگر در خواب بيند كه زكات میدهید، یعنی در زندگی خوشی میبینید. و اتفاقات خوبی برایتان اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب زکات به معنای آن است. که اگر در خواب دیدید که؛ زکات نمی دهید. نشانه این است. که در زندگیتان اتفاقات بسیار بدی خواهد افتاد. و یا از عزیزان خود را از دست می دهید. و دچار غم و اندوه می شوید.

اگر در خواب ببینید که به فرد نیازمندی زکات می دهید. نشانه این است. که در زندگی رزق و روزی فراوان به شما می رسد. و در زندگی خوشی میبینید.

اگر بيمار باشید. و خواب زکات ببینید، شفا پیدا میکنید. اگر دشمنی دارید، بر آن پیروز میشوید.
(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

ابراهيم كرماني گويد:

تعبیر خواب زکات بدین معناست، که اگر كسی بيند كه زكات مال و ثروت و دارایی میدهد. مال او درحق و درستی بود. و بلارفع شود. و گرفتاری ها و بدبختی های او تمام می شود.

جابرمغربي گويد:

اگر كسي بيند كه زكات مال مي داد، دليل كه مالش زياده گردد. و ثروتمند می شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب زكات مال دادن و ثروت درخواب بر هفت وجه است.
اول: بشارت.
دوم: خيروبركت و رزق و روزی
سوم: روشن بود كارهاي مشكل (حل شدن مشکلات).
چهارم: قضاي حاجت (برآورده شدن حاجات و آرزوها)
پنجم: روشنائي و خوشی در زندگی
ششم: از غم فرج يافتن (نجات يافتن از غمها).و بر طرف شدن بلا و گرفتاری در زندگی انسان ها
هفتم: زيادتي مال و ثروت و دارایی فراوان

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx