تعبیر خواب زیلو

تعبیر خواب زیلو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب زیلو این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب زیلو یا هر زیراندازی در خواب بیان حقایقی در زندگی شما هستند که انها را حفظ می کنید .

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

پهن کردن زیلو در خواب یعنی سعی می کنید تا زندگی راحتی برای خود بسازید یا تلاش  و کوشش می کنید برنامه جدیدی برای زندگی خود بریزید که بتوانید از آن لذت کافی را ببرید

اگر خواب زیلوی کثیفی را ببینید یعنی  روزگارتان به سختی می افتد و زندگی اش چهره زشت خود را می نمایاند.

زیلوی سوراخ خبر از بیماری همسر بیننده خواب می دهد و همچنین زیلوی سوخته و سوراخ شده می گوید
که با همسر خود نقار و کدورت و دشمنی و مشکل و گرفتاری خواهید یافت
یا مال  و ثروت و دارایی خود را تباه می کنید و به خودتان زیان می رسانید و آسیب می زنید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب خود زیلوی کهنه ای را ببینید یعنی عمرتان به سختی میگذرد .

اگر بیند زیلوی مجهول افکنده بود، دلیل که ان چه دارد از دست او بشود.

اگر بیند زیلوینو بدو دادند یا بخرید و در خانه بگسترد، دلیل است دولت و اقبال یابدو عمرش دراز شود

زیلوی به خواب چون گسترده بود، دلیل بر درازی و ساختگی کار دنیا کند و هر چند زیلو درازتر باشد تعبیر ان خواب بهتر باشد اگر دیدید که روی زیلو چیزی نوشته بود دلیل بر نقصان عمر و درویشی و فقیری و نیازمندی کند.

مطیعی تهرانی میگوید

زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم.

به زبان دیگر زیلوی ما کار ماست.

زندگی ما است و ما یملک ما و چون گشوده و گسترده باشد نشانه این است که ما به ارزو ها و خواسته های دلمان می رسیم
و زندگی به دل خواه جریان می یابدو بر آن چه داریم و گرد آورده ایم مسلط می باشیم.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب دیدن زیلو در خواب بر شش وجه است.

اول: ساختگی کار مردم. دوم: درازی عمر. سوم: روزی. چهارم: عز و دولت. پنجم: دشواری عیش. ششم: گناه و امانت که بر گردن جمع کند.

اگر بیند زیلو به دست خود در نوشت و به کنج خانه نهاد، نشانه این است که خود و مقام خود را نابود و تباه میکند

اگر بیند که زیلو را بافت و به کسی داد، یعنی آخر عمرش است و به پایان می رسد

اگر در خواب زیلوئی ببینید که جمع کرده و تا شده است و در عالم خواب بدانید که آن زیلو به شما تعلق دارد
خواب شما خبر می دهد که شما اشتباهات خود را قبول میکنید و سعی در جبران ان اشتباه دارید

خواب شما می گوید که به حال کسی مسلط می شوید و درباره کسی حق داوری پیدا می کنید.

معبران قدیمی نوشته اند اگر زیلو باز باشد دلیل است که عیش و روزی بر بیننده خواب فراخ و میسر می شود و این تعبیر کاملا درستی است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx