تعبیر خواب سار

تعبیر خواب سار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب سار به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب سار درخواب، مردي بود مكار و حیله گر كه سفر بسيار كند.

در سایت ما میتواتید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر بيند ساري فراگرفت يا كسي بدو داد، دليل كند او را با مردي مسافر صحبت افتد.

اگر بيند گوشت سار ميخورد، دليل به قدر آن گوشت كه خورده باشد او را خير و منفعت و سود رسد.

جابرمغربي گويد:

تعبیر خواب ديدن سار درخواب، مردي كافر  و بی دین بود كه سخن دروغ بسيار گويد.(در صورت تمایل متیوانید تعبیر خواب دروغ گفتن را مشاهده کنید.)

اگر بيند سار بسيار بر وي جمع شدند، دليل درميان كافران گرفتار گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

تعبیر خواب سار نيز مثل پرستو از مرغان مهاجر است که در آغاز سرما مي رود و در اعتدال ربيعي باز مي گردد.

سار در خواب هاي ما انسان پر خور و دير جوش و کم مهري است که با وجود قرابت و نزديکي به ندرت از بيننده خواب ديدن مي کند. وجودش سودي ندارد معهذا دوست داشتني است.

اگر در خواب سارهاي متعددي را روي سيم برق خانه خودتان ببينيد  نشانه این است که مهمان هائي براي شما مي رسند که از شهرستان ها آمده اند و مدتي مي مانند و بي آن که معاش شما را تنگ کنند هزينه هائي ايجاد مي نمايند.

اگر ببينيد ساري در قفس انداخته و در خانه نگه داشته ايد شخصي هست که شما براي او زحمت ايجاد مي کنيد
و آزادي و آسايش او را سلب مي نمائيد.

معبران نوشته اند سار بسيار سفر مي کند.

اگر ديديد تعدادي سار را گرفته ايد سودي عايد شما مي شود و اگر ديديد گوشت سار را مي خوريد
پولي عايدتان مي گردد که انتظارش را نداريد و روي آن قبلا حسابي نکرده ايد.

تعبیر خواب سار بدین معناست که اگر در خواب ببينيد ساري پرواز کنان به خانه و اتاق شما وارد شد پيش آمدي مي شود که سود مادي دارد و اگر ساري از خانه و محل زندگی شما پرواز کرد و رفت زيان مي بينيد.

اگر سار مرده اي را ديديد خبري به شما مي رسد که غمگين مي شويد.

اگر ساري را کشتيد در حق کسي که او را نمي شناسيد ستم  و ظلم مي کنيد
يا کاري مي کنيد که زيان بخش است براي ديگران.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx