تعبیر خواب ساق

تعبیر خواب ساق

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب ساق ابن مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب ساق درخواب ديدن،  نشانه مال مردم است و معيشتي كه مردم را بدان اعتبار باشد،
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
ساق در خواب عمر دراز باشد. اگر بيند كه ساقش قوي و درست است، دليل كه كار و حالش نيكو و درست گردد.

اگر ساق را ضعيف بيند، دليل كه عمرش بي نظام گردد.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند ساقش آهنين است يا رويين، دليل است كه عمرش دراز  و طولانی گردد و مالژ و ثروتش باقي بماند.

اگر بيند ساقش از آبگينه يا چوب است، دليل كند كه عمرش زود بسر آيد.

اگر بيند كه ساق او بشكست يا بيفتاد، بد است.

جابرمغربي گويد:

ديدن ساق درخواب مردان را زن بود و زنان را شوي.

تعبیر خواب ساق بدین معناست که اگر بيند كه ساقهاي وي بر يكديگر مي پيچيد، دليل هلاك و نابودی او است.

اگر بيند بر ساقهاي او موي بسيار است، دليل كه وام بسيار بر وي جمع گردد و به سبب وام در زندان بماند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب زندان را مشاهده کنید.)

اگر بيند از ساق ها موي بسترد، دليل كه وام او گذارده شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب ديدن ساق درخواب بر چهار وجه است.
اول: مال و ثروت
دوم: معيشت و زندگی سوم عمردراز و طولانی
چهارم: مردان را زن است و زنان را شوهر.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

( ساق در خواب  نشانه عمر است) يا مردان را زن است و زنان را شوهر. بسياري ديگر از معبران نيز ساق ها را در خواب عمر و زندگي دانسته اند و دسته اي ديگر مال دنيا و بخصوص مالي که صرف معشيت مي شود.
علت اختلاف در تعابير اين است که ساق ها اعضائي هستند که قيام ما بر آن ها انجام مي گيرد و اين بستگي دارد به اين که ما بر چه چيز متکي و قائم هستيم.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx