تعبیر خواب سالاد

تعبیر خواب سالاد
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تعبیر خواب سالاد بیانگر چه چیزی است؟
برای اطلاع از تعبیر و معنی آن همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب سالاد به معنی این است که، باید افکار و احساسات مثبت و منفی خود را ابراز کنید. همچنین به برکت و نعمت هم تعبیر شده است.

تعبیر خواب سالاد میوه، نشانگر نعمت و فراوانی میباشد.(تعبیر خواب میوه را در تعبیرک مشاهده کنید.)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سالاد خیر و خوبی و نعمت است. به شرطی که سس و چاشنی نداشته باشد.

اگر در خواب سالاد ببینید که به آن چاشنی و سس زده باشید، نشان از غم و اندوه است.

اگر در خواب ببینید مهمان هستید و سالاد در بشقاب خود می کشید، و به دنبال سس و چاشنی می گردید، خوب است. و گاه بلا و فتنه. پس در مورد سالادی که سس یا چاشنی مثل آب لیمو، سرکه، مایونز، فلفل و ادویه دیگر داشته باشد حرف نمی زنیم چون؛ دانستیم وجود چاشنی و سس اثر نیک سالاد را در رویا ها از بین می برد. و نعمت و خوشی و خرمی را به غم و اندوه می آلاید. (تعبیر خواب سرکه را نیز میتوانید ازینجا بطور کامل مطالع کنید.)

حالا اگر سالاد چاشنی و سس نداشته باشد، به نسبت مواد تشکیل دهنده آن و رنگی که دارد فرق می کند. و تفاوت هائی به وجود می آید.

سالاد اگر هویج داشته باشد، شما زردی آن را در خواب تشخیص دهید، خوب نیست. چرا که هویج زرد یا زردک اثر نیک سالاد را از بین می برد و از بیماری و رنجوری خبر می دهد.

تعبیر دیدن سالاد کاهو

اگر سالاد، کاهو و تخم مرغ داشته باشد، نیکو خوابی است. کاهو خرمی و سر سبزی و نشاط است. و تخم مرغ نعمت و برکت.

اگر سالاد در خواب شما، گوجه فرنگی داشته باشد، و شما ترشی گوجه فرنگی را بچشید، خوب نیست. چون؛ شما دچار هیجانی می شوید. که در نتیجه شما را اندوهگین می کند. و اگر فقط سرخی گوجه را ببینید، و ترشی آن را نچشید، خبر از هیجان است.

خیار اگر سبزی و طراوت آن محسوس باشد، نشاط است. و خبر از سبک شدن از غم.
(تعبیر خواب خیار در تعبیرک)

وجود لوبیا در سالادنیز برکت و نعمت است.

 

** خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند. **

آنلی بیتون می‌گوید :

خوردن سالاد در خواب، نشانه آن است. که با مردمی ناپاک حشر و نشر پیدا خواهید کرد.

اگر دختری خواب ببیند سالاد درست می کند، نشانه آن است. که نامزد او مردی دمدمی مزاج خواهد بود.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx