تعبیر خواب سایه

تعبیر خواب سایه

فهرست مطالب

تعبیر خواب سایه نشان دهنده چه چیزی است؟

دراین پست تعبیر خواب سایه را از چند دیدگاه به شما میگوییم.

تعبیر خواب آنلاین به شما کمک می کند تا خوابتان را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ابن سیرین

سایه در خواب، بزرگی و هیبت بود و نیز سایه درخواب بزرگی است. از پادشاه و همچنین سایه کوچک درتاویل پادشاه بود و سایه دیوار بزرگی و عزت است از مردی بزرگ، که معیشت در پناه او کند. سایه درخت آسانی و راحت بود از پناه مردان که خدمت او کنند، اما اگر در سایه درخت خار و درخت بی بر باشد، دلیل بر مردی مفسد و بی باک و بی دیانت باشد و، دلیل کند که اجلش نزدیک آمده باشد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

نشستن در سایه بر پنج وجه است:
اول: بزرگی
دوم: هیبت
سوم: پناه
چهارم: منفعت
پنجم: مرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سایه به تحقیق دو نوع است و ما نیز در خواب خارج از این دو نوع سایه ای نمی بینیم.

اول سایه خودمان است. که چنان چه مقابل منبع نور ایستاده باشیم طبعا سایه مابر زمین و بر دیوار می افتد.

دوم سایه اشیا و این شامل همه چیز می شود.هر جسم عجیبی که در مقابل روشنائی واقع شود طبعا سایه خواهد داشت. در رویاهای ما سایه خودمان، نام و آوازه است. شهرت نیک و بدی است که به سبب اعمال خویش کسب کرده ایم و مردم درباره ما قضاوت های خوب و بد می کنند.

چنان چه در خواب ببینیم که اصلا سایه نداریم نیکو خوابی نیست و بهتر این است که بیننده خواب روز بعد صدقه بدهد.

اگر در خواب ببینیم سایه ای کوچک و نامتناسب با هیکل و جثه خویش داریم نشان آن است که مردم درباره ما قضاوت خوشایندی ندارند. کارهائی کرده ایم. یا سخنانی گفته ایم. که تحقیر شده ایم. و دیگران به ما با دیده کوچکی می نگرند و شان و ارزش لازم را برای ما قائل نیستند.اگر سایه ای مناسب جثه و اندام خویش اما کم رنگ داشته باشیم. خواب ما می گوید استطاعت کمک به دیگران را داریم اما کمک نمی کنیم. می توانیم برای مردم مفید باشیم ولیکن مضایقه داریم.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر سایه ای پر رنگ و سیاه داشته باشیم نشان آن است که سود ما به مردم می رسد. به زبان دیگر آدم خوبی هستیم و افراد جامعه درباره ما قضاوت خوب دارند و ناممان را به نیکی بر زبان می آورند.

و اما بعد سایه اشیا و به خصوص سایه ابر. اگر در رویای خویش احساس کنید هوا گرم و آفتابی است و در این حالت لکه ابری در آسمان پیدا شود و بر سایه شما سایه بیافکند. خوابی مبارک و میمون دیده اید. این نشان آن است که مورد عنایت و لطف پروردگار عالم قرار می گیرید و بر گزیده و ممتاز می شوید.

در این حالت رنگ ابر در تعبیر رویا قضاوت هائی به وجود می آورد. اگر ابر روی شخص یا منطقه ای سایه بیافکند و شما مشاهده کنید که ابر سایه است خواب شما می گوید آن شخص یا آن ناحیه گرفتار غم و اندوه می شوند.

سایه ابر سیاه غم و اندوه است. و اگر پائین باشد و ما را فرا بگیرد بلاست. ابر سفید و سایه خاکستری رنگ طبیعی و نیکو است. ابر سرخ خوب نیست. و کلا ابر اگر رنگ غیر طبیعی داشته باشد تعبیر نیکو ندارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنان چه در خواب ببینید، که زیر سایه دیوار قرار گرفته اید و آن دیوار عظیم و محکم است. رویای شما خبر می دهد که از جهتی مورد حمایت قرار می گیرید. کسی یا کسانی از شما حمایت می کنند. دستتان را می گیرند و با این کمک و همراهی شما به شان و جاه می رسید.حال اگر دیوار ضعیف و مخروبه باشد، مثل دیوار گلی و چینه رویای شما می گوید از کسی کمک و پایمردی می طلبید که توان انجام را ندارد.

اگر دیدید در خواب سایه کسی بر شما افتاده نیکو خوابی نیست چون نشان آن است که غمگین می شوید و چنان چه ببینید سایه شما بر دیگری افتاده. ستم می کنید و موجب رنج و ملال آن شخص هر کس هست، می شوید.

اگر در خواب ببینید زیر سایه درخت نشسته اید نیکو است. چرا که خواب شما می گوید رفاه و آرامش می یابید.سایه همه درختان خوب است اما سایه درخت چنار و نارون و نخل بهتر است.سایه بید اندکی غم می آورد. شاه توت اصلا خوب نیست.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx