تعبیر خواب سبوس

تعبیر خواب سبوس

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سبوس این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سبوس، دليل است بر نيازمندي و نیاز داشتن.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر بيند كه مردمان سبوس يا نان سبوس ميخوردند، دليل كه اندر آنجا قحط و تنگي باشد و مردمان را كسب و معيشت نباشد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب نان را مشاهده کنید.)
اگر بيند كه سبوس از خانه خود بيرون انداخت يا به كسي داد، دليل كند كه اندر آن ديار قحط و تنگي باشد.
و مردم تنگدست می شود و فقیر می شوند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب ديدن سبوس در خواب بر سه وجه بود.
اول: نيازمندي و نیاز داشتن
دوم: قحطي وکمبودي و تنگي و فقیری و نداری در زندگی
سوم: سختي معيشت وزندگي و مکافات در زندگی

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

سبوس در خواب تنگي معيشت  و زندگی است.
اگر در خواب ببينيد خرمني بزرگ از سبوس پيش روي شماست  نشان هاین است که در زندگی گرفتار زيان و ضرر مي شويد و نيازمند مي گرديد و چنان چه آن سبوس اندک باشد زيان شما کم است و قابل تحمل،
تعبیر خواب سبوس بدین معناست که اگر ببينيد نان سبوس مي خوريد يا در خواب احساس کنيد
که نان را از مغز گندم نپخته اند گرفتار سختي و تنگي مي شويد و احتياج شما تا به آن پايه مي رسد که از ديگران کمک مي طلبيد.

اگر ببينيد در جيب خود سبوس داريد،  نشان هاین است که پول و دارایی و ثروت خود را در راه بيهوده صرف مي کنيد.
اگر کسي به شما سبوس بدهد نشان هاین است که زيان مي رساند و شما زيان مي بينيد
و یا در زندگی آینده شما مشکلاتی به وجود می اید که سخت شما را به ناراحتی وا میدارد و شما را غمگین می سازد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx