تعبیر خواب ستون

تعبیر خواب ستون

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب ستون این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب ستون در خواب بدین معناست که اگر کسی در خواب دید ستونی راست و قوی و مستحکم دارد نشانه این است که، در امر دین و دنیا ثابت قدم و پابرجاست و استوار است
و ستون کج و نا استوار، نشانه شکست و نقصان در امر دین و دنیاست.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر کسی خواب دید ستون خانه اش فرو ریخت، و از هم پاشیده شد
نشانه این است که صاحبخانه بیمار خواهد شد یا خواهد مرد. و یا اتفاق بسیار بدی برایش می افتد

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب ستون در خواب دیدن، صاحب دولت و  و ثروت و اقبال و سرشت است.

اگر ببیند که ستونی داشت قوی، دلیل کند که از مردی مالدار و ثروتمند وی را قدر و نعمت و مال و دارایی حاصل گردد.و در کاری سرمایه گذاری می کند.

اگر ببیند که ستون او بشکست یا بسوخت، نشان این است که آن مرد از دنیا می رود و یا اتفاقات بسیار بدی برایش می افتد ک باعث ناراحتی می شود.

اگر در خواب ببینید که ستونی در وسط خانه قرار داشت نشانه این است که خوشی در راه است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خانه را مشاهده کنید.)

جابر مغربی میگوید:

تعبیر خواب ستون،  نشانه صاحب خانه است.

اگر ببیند که ستون خانه بشکست یا بیفتاد، دلیل است که صاحب خانه هلاک و نابود می گردد و یا مشکلی برایش پیش می آید

 اگر ستون خانه را قوی  و مستحکم و استوار ببیند، دلیل است که بر قوت اقبال و سرنوشت صاحب خانه بیفزاید.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر  در خواب ببیند که ستونی داشت راست و قوی، دلیل که در راه دین ثابت خواهد بود.
و در راه خدا پای کج بر نمی دارند و فرد بسیار درستکاری است و خطا و اشتباه نمی کند

دیدن ستون در خواب نشانه تحکیم در اسلام است و همچنین نشانه قوت در کار ها است.

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

10 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
10
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx