تعبیر خواب سرما خوردگی

تعبیر خواب سرما خوردگی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

سرما خوردن و آبریزش بینی و .. در خواب نشانه چیست؟
برای اطلاع از تعبیر خواب سرما خوردگی این مطلب را همراهی کنید.

سرما خوردگی‌میتواند همراه با سرفه، آب ریزش بینی، تب و… باشد. که هر کدام از اینان تعابیر جداگانه ‌ای دارند.
(تعبیر خواب تب کردن را در همینجا بخوانید.)

سرماخوردگی در خواب به معنی؛ حوادث و اتفاقات ناگواری که رخ داده، و به زودی به پایان می ‌رسد. تعبیر خواب سرما خوردگی همراه با سرفه نشانگر، به دست آوردن شانس خوب برای شروع به کار کردن است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

اگر در خواب دیدید که، کودکان از سرما خوردگی رنج می‌برند، یعنی که برنامه ‌های در حال انجام شما به دلایل مشخصی متوقف خواهند شد.

حضرت دانیال گوید :

آب بینی، دلیل بر فرزند کند.

اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید.

و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود. و از رنج و سختی و غم بدهد.

اگر بیمار بود، شفا یابد.

جابر مغربی گوید :

اگر دید سرفه در گلوى او بماند، چنان كه نتوانست برآرد، دلیل است بر هلاک او.

اگر دید او را سرفه‌ ه‏اى پیدا شد، از جمله سرفه‌ پیران، چنان كه خلط می‌‏انداخت، دلیل كه از غم و اندوه فرج یابد.

سرفه مربوط به سرما خوردگی باشد.

تعبیر خواب ابن سیرین

آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید.

اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید.

اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند. و اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید.

اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند.

اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند.

اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود.

اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد.

اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

آب بینی دلیل بر سرما خوردگی باشد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید از سرما خوردگی رنج می برید، دلالت بر آن دارد که تصادف یا بیماری شما را تهدید می کند.

سرما خوردگی در خواب به معنی این است که، معامله زیان آوری انجام می دهید.

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx