تعبیر خواب سرمه

تعبیر خواب سرمه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر تا حالا در خواب مشاهده کردید که در حال سرمه کشیدن هستین، اما تعبیر آن را ندانسته باشید. پس همراه تعبیرک باشید تا از تعبیر خواب سرمه باخبر بشوید.

در خواب دیدن اینکه، شخص فوت شده ای مشغول کشیدن سرمه باشد یعنی که، دعای خیر دیگران در حق شماست. ممکن است این دعا از طرف نزدیکترین افراد به شما مانند پدر یا مادر باشد. در واقع دعای خیر برای صاحب خواب، معنی کشیدن سرمه مرده ها میباشد.

تعبیر خواب سرمه، به اموال و دارایی تعبیر شده است. اگر مرده ای در خواب به شما سرمه هدیه داد، نشانگر این است که به شخص نیازمندی، در آینده ای نزدیک کمک بسیار خواهید کرد. و او را از مشکلات نجات خواهید داد.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

سرمه به خواب مال بود.

اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید.

اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.

اگر بیند که کسی سرمه به وی داد، دلیل کند که به قدر آن سرمه مال یابد.

سرمه دان درخواب، زنی بود که همیشه خدای را به یاد دارد و مردمان را به راه دین خواند.

اگر بیند که سرمه دانی داشت، دلیل که زنی را بدین صفت بخواهد.

اگر بیند که سرمه دان او بشکست، دلیل که زن او هلاک گردد.

ابراهیم کرمانی گوید :

سرمه کردن چشم در خواب دلیل مال است مرد و زن را.

و بعضی از معبران گویند؛ که سرمه در چشم کردن، راه حق و صواب بود، خاصه که سرمه به اندازه در چشم کشیده بود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

سرمه فروش درخواب، مردی بود که راه دین و مسلمانی به مردم نماید و در میان مردم صلح اندازد، چنانکه چشم بدو روشن گردد.

بعضی ازمعبران گویند:

سرمه فروش درخواب، مردی بود که کاری کند که هم صلاح دین بود و هم نیکوئی دنیا ( سرمه فروش در خواب، شخصی است که مردم را به دین و مسلمانی راهنمایی می کند وفیمابین مردم را اصلاح می نماید بطوری که موجب روشنی چشم گردد).

اسماعیل بن اشعث گوید :

سرمه فروش در خواب، مردی بود که در صلاح دین خود و کسان سعی نماید، زیرا که چشم در خواب دین بود و سرمه روشنایی بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران چشم را دین و ایمان و سرمه را روشنایی تعبیر می کنند. در واقع در خواب سرمه به چشم مالیدن صلاح و دین داری است. و خواب چنین شخصی می گوید که او در راه خدا گام می نهد و انسانی نیکوکار و متدین می شود.

برخی از معبران معتقدند که، سرمه در خواب مال است. و برخی دیگر عقیده دارند که تظاهر و ریاکاری است.

یعنی آن که به چشم خود سرمه می مالد، خواب او می گوید به خوبی و پاکی و دین داری و شفقت و انسانیت تظاهر می کند. ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است. و دروغ می گوید و مکر می کند.

همینطور است اگر خودتان سرمه به چشم بمالید خواب شما می گوید که، در آینده تظاهر خواهید کرد و ریا می کنید.

چنانچه در خواب ببینید که کسی دیگر سرمه مالیده، او به شما و دیگران دروغ می گوید. و حقیقتی را پنهان می کند و به چیزی که فاقد آن است تظاهر می کند.

اگر سرمه را با لوازم آرایش متداول امروز مقایسه کنیم، همین تعبیر را باید برای ریمل داشته باشیم.

جابرمغربی گوید :

سرمه دان به خواب ، زنی بود با امانت.

اگر بیند که سرمه دانی داشت، دلیل است که او رابا زن دیندار صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد.

اگر بیند که سرمه دان بشکست یا ضایع گردید، دلیل که از صحبت زنی دیندار جدا افتد.

اگر بیند که سرمه دانی را بخرید، دلیل است که کنیزکی دیندار بخرد و باامانت بود.

 

 

 

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx