تعبیر خواب سرکه

تعبیر خواب سرکه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سرکه همراه ما باشید.

سرکه در خواب یعنی از موقعیت فعلی خود راضی نیستید. یا در رابطه ‌ای هستید که، برایتان خوشایند نیست. در تعبیر دیگر آمده که، نگران هستید و باید سعی کنید از موقعیت ‌های بد، شرایط خوبی برای خود بسازید.

تعبیر خواب سرکه، بر خیر و برکت، دارایی، کسب حلال و عمر طولانی دلالت دارد. و خوردن آن همراه نان در خواب؛ بر کم شدن رفاه و خوشگذرانی ربط دارد. (تعبیر خواب نان را در تعبیرک مشاهده کنید.)

سرکه فاسد در خواب به این معنی است که، به بیماری مبتلا خواهید شد.

تعبیر خواب ابن سیرین

سرکه درخواب، مال حلال با برکت بود. و خوردن او به تاویل نیک است.

بعضی از معبران گویند: سرکه ترس درخواب غم و اندوه است.

سرکه فروش در خواب مردی است که، خصومت طلبد. و بعضی گویند: سرکه فروش غم و اندوه است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سرکه مالی است حلال. و پولی است، مشروع. ولی غم انگیز مانند میراث.

در خواب ‌های ما مالی که متعلق به دیگری باشد، و بدون زحمت و تلاش به دست ما برسد، بصورت سرکه ظاهر می‌شود. و بهترین و مشخص‌ترین نوع آن میراث است. که به ظاهر از دریافت آن متاثر و اندوهگین می‌شویم. ولی در واقع مالی مفت و بدون زحمت به چنگ ما افتاده است.

اگر سرکه داشتید و خوردید، و ترشی آن شما را آزرد و احساس چندش و دهان گزیدگی کردید، خوب نیست.

معبران اصولا مزه ترش را در خواب خوب نمی‌دانند. و غم و رنج تعبیر می‌کنند.

اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن را حس کردید، خواب شما می‌گوید مالی حلال به دست می‌آورید. ولی همین مال شما را غمگین و حزین می‌کند.

سرکه خوب باید ترش باشد، اما در رویا‌های ما اگر سرکه شیرین باشد نیکو‌تر است.

آنلی بیتون می‌گوید :

خوردن سرکه در خواب، علامت آن است که از تن دادن به کاری که شما را مضطرف و نگران می سازد، اجتناب خواهید کرد.

ریختن سرکه روی سبزیجات، نشانه شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگی است.

دیدن سرکه در خواب، علامت آن است که خواسته ها و آرزوها غیرقابل تحقق هستند.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx