تعبیر خواب سطل

تعبیر خواب سطل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سطل این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سطل  در خواب نماد دلال بانک و بیمه است.
ولی ما در کشورمان که سیستم بانکی خاص خویش را داریم دلال بانک و بیمه به آن صورت که در اروپا هست نداریم.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
تعبیر خواب سطل نشانه کمک مالی است به خصوص وامی که از بانک یا شخصی ثروتمند گرفته شود
و با آن پول مشکلی آسان گردد.  سطل در خواب نشانه خدمتکار و کنیز و خادم است.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب سطل بدین معناست که اگر کسی در خواب ببیندسطلی دارد نشانه آن است که خدمتکاری حاصل کند.
اما اگر در خواب ببینید سطلی دارید یا سطلی از بازار خریده ایداز نظر مالی کمک و یاری به شما می شود به خصوص اگر سطل سنگین و پر باشد.
تعبیر خواب سطل بدین معناست که اگر در خواب چاهی را ببینید که با سطل از آن آب بیرون می کشیدنشانه به واقع وام یا کمکی است که بانک می دهد
و شما که سطل دارید با آن کمک رفع نیاز می کنید.اگر در خواب سطل سوراخ را ببینید نشانه ضرر و زیان است
و آن هم زیانی که در همان مسیر متوجه بیننده خواب می شود.اگر در خواب ببینید که با سطل از جایی آب بر می دارید
یا از چاهی آب می کشید نشانه آن است که سود می برید.
به خصوص اگر آبی که می کشید صاف و روشن باشد خواب خوب و نیکو دیده اید.اگر  ببینید که با سطل آب می کشید و دور می ریزیدنشانه آن است که مال خود را هزینه می کنید یا هدر می دهید به هر حال دیدن آب در هر کجا نشانه روشنایی و امید است.(درصورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آب را مشاهده کنید.)
ولی اگر روی هم می انبازید  نشانه آن است که سودی انباشته می کنید.
شکستن و دور افکندن سطل نیز همان حکم را دارد که سوراخ بودن آن.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن سطلی تهی در خواب ، علامت خرابی محصولات و کمبود مواد غذایی و خوراک است .

دیدن سطل هایی پر از شیر در خواب ، نشانه معاشرت و گفت و گو  با افرادی سالم و دوست داشتنی و مهربان است .

اگر خواب ببینید دخترجوانی سطلی را حمل می کند ،علامت آن است که به کارهای خانه  و نظافت کردن علاقه ای خاص پیدا خواهید کرد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx