تعبیر خواب سفره هفت سین

تعبیر خواب سفره هفت سین

فهرست مطالب

در اینجا  میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب سفره هفت سین به مشا گزارش دهیم.

تعبیر خواب سفره هفت سین در خواب های ما خیلی خوب است و نشان دهنده نو شدن و تازگی و نوآوری و روزی و ثروت بسیار زیاد .. است.

تعبیر خواب آنلاین خود را می توانید در گفتگو آنلاین تعبیرک مشاهده کنید

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دبدن سفره هفت سین چهار معنی دارد که در زیر به ان ها اشاره می کنیم..

معنی اول دیدن سفره در خواب نشانه خدمتکار زن است.

معنی دوم دیدن سفره هفت سین در خواب خدمتکار مرد است.

معنی سوم دیدن سفره هفت سین در خواب نشانه سفر کردن و مسافرت است.

معنی چهارم دیدن سفره هفت سین در خواب نشانه به دست اوردن کسب و کار است.

لوک اویتنهاو میگوید

اگر در خواب سفره کثیف ببینی معنی خواب تو بی نظمی و بی دقتی در کارها است.

اگر در خواب خود سفره سفید دیدید معنی خواب شما این است که در کارها ادم منظمی هستید و از دقت بالایی برخوردارید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب دیدید که سفره نو دارید معنی خواب شما این است که مال و نعمت و ثروت بر شما زیاد می شود و زنی زیبایی می گیرید.

اگر در خواب سفره کثیف ببینید معنی خواب شما این است که زن زشتی می گیرید.

اگر در خواب دیدید که در سفره همه چیز است بدین معناست که از خدمت کار شما سودی نصیبتان می شود.

ابراهیم کرمانی میگوید

دیدن سفره درخواب دلیل بر سفری بود با منفعت و  هرچقدر که سفره بزرگ تر باشد سود و منفعت هم بیشتر است، . اگر کوچک و تهی بیند، دلیل است که منفعت  و سود آن کمتر باشد.

مطیعی تهرانی میگوید

سفره در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در آن نعمت های بسیار نهاده اند.

دیدن سفره نعمت است و خیر و برکت و خوشی.

اگر در خواب ببینید که سفره ای بزرگ پیش روی شماپهن شده یا سرمیزی نشسته اید که انواع غذا های مختلف روی آن هست

خواب شما خبر می دهد که به نعمت می رسید ولی حق انتخاب دارید

از سفره هر کس به قدر شکمش غذا می گیرد و می خورد این خواب نیز می گوید به نعمت و رفاه می رسید ولی به اندازه سهم خودتان حق انتخاب دارید و نباید بیشتر از آن زیاده روی کنید.

تعبیر خواب سفره هفت سین را در تعبیرک بخوانید.

اگر که شما در روی سفره  هفت سین ماهی قرمز را دیدید نشانه این است که شما بزودی به مال و ثروت می رسید.

دیدن  سنجد بر روی سفره هفت سین تعبیر خاصی ندارد.

اگر خواب دید سنجد را در مشتش به‌اندازه ریخته‌اند؛ برای خرید اعضای خانواده اندازه معین کند.

حالا سنجد تعبیر ندارد، اما خرید که باید حساب‌کتاب داشته  باشد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

6 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
6
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx