تعبیر خواب سفره

تعبیر خواب سفره

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در این مطلب برای شما تعبیر خواب سفره را قرار دادیم تا شاید معنی خواب خود را در آن پیدا کنید.

سفره که در فرهنگ ما جایگاه خاصی دارد و مردم حرمت و احترام خاصی برای آن قائل هستند.

تعبیر خواب آنلاین آن را می توانید از گفتگو آنلاین درون سایت متوجه شوید.

اگر در خواب خود ببنید که سفره نذری پهن کرده بلواقع حاجت او بر آورده خواهد شد.
نیت را فراموش نکنید و در حد توان خود نذری دهید تا سود و منفعت به دیگران هم برسد.

شاید ببنید که  سر سفره حضرت ابوالفضل (ع) به خوردن غذا مشغول هستید این بسیار خوب است.

اگر به شما گفتند این سفره را بیانداز و شما با نیت آن را انجام دهید حاجت روا خواهید شد.

فقط فراموش نکنید که به خداوند توکل و به حضرت عباس توسل کنید تا ایشان کمک شما باشند.

اگر در خواب ببینید سفره حضرت ابوالفضل (ع) انداخته اید نیتی که در دل دارید با کمک ایشان بر آورده خواهد شد و شما به مراد دل خود خواهید رسید.

چه بهتر است که سفره را برای نیازمندان پهن کنید و به آنها خیرات برسانید تا خداوند هم از شما راضی باشد.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • اگر کسی بیند سفره نو داشت، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد.
  • اگر آن سفره چرکین بود، دلیل که آن کنیز زشت بود.
  • اگر بیند سفره پرنان و نعمت داشت، دلیل است از کنیزک منفعت یابد.
ابراهیم کرمانی می گوید :

دیدن سفره در خواب به معنای ماجراجویی و سفری پر از منفعت است که :

  • اگر سفره پهن شده بزرگ باشد منفعت آن هم زیاد است
  • اگر سفره کوچک باشد ، سود و منعفتی که به او می رسد نیز کم خواهد بود.
جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند که درون سفره از سه نوع غذا بود، نشانه روزی او است که به او و فرزندان او خواهد رسید

سفره تمیز و مرتب در خواب بسیار خوب و نیک است.

اگر درون سفره هنوز غذا باقی مانده باشد و آن را جمع کنید به معنا غم و از دست رفتن نعمتی است.

اگر از غذایی که بر روی سفره ای قرار دارد میل کنید ، عمر شما زیاد خواهد شد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق 

تعبیر خواب سفره بر 4 وجه بود :

  1. کنیز
  2. خدمتکار
  3. مسافرت
  4. کسب و معیشت.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx