تعبیر خواب سمور

تعبیر خواب سمور

فهرست مطالب

برای مطلع شدن ار تعبیر خواب سمور این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سمور درخواب به معنای  مردی غریب توانگر  و قدرتمند است و موی و پوست سمور نشانه مال و خواسته بود و گوشت او مال مردی غریب است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر در خواب بیند که سمور را کشتید و او را بر زمین افکند، دلیل که مالِ مردی غریب را تلف کند.

مطیعی تهرانی میگوید:

سمور در خواب های ما نشانه مردی است کاف و بدکار.
منظور از کافر مردی است خشن و کج خو و ستمگر یعنی درست خلاف تعبیری که برای مسلمانان و مسلمانی می شود.

تعریف بالا در صورتی است که یک زن در خواب سمور ببیند و چنانچه یک مرد،سموری در خواب ببیند زنی است
با خصوصیات و مشخصات ذکر شده در بالا که با هیچ محبتی و خوبی انس نمی گیرد.

اگر ببینید که سموری در خانه یا باغ یا زیر دیوار شما لانه کرده و بچه نهاده خوب نیست
چرا که از فتنه و بلا  و گرفتاری خبر می دهد.

تعبیر خواب سمور بدین معناست که اگر در خواب ببینید سموری هست و شما او را دنبال می کنیدو او همچنان می گریزد و از شما فرار می کند نیکو است
زیرا خواب شما می گوید با انسان مزوری در می افتیدکه در نتیجه پیروز  و موفق می شوید و او از شما می گریزد و منهدم می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب سمور ، مردی است ظالم و کافر و راهزن و خلافکار.

اگر بیند با سمور جنگ و نبرد می کرد، دلیل که بامردی جنگ و دعوا میکند.

اگر در خواب بیند که گوشت سموری میخورد، دلیل که مال و ثروت مردی کافر و ظالم را بخورد،
به قدر آن گوشت که خورده بود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب سمور درخواب ، نشانه مردی غریب توانگر و قدرتمند است
و موی و پوست سمور نشانه مال و خواسته و آرزو بود
و گوشت او  نشانه مال و ثروت و دارایی مردی غریب  و ناآشنا است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx