تعبیر خواب سمور

تعبیر خواب سمور

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن ار تعبیر خواب سمور این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سمور درخواب به معنای  مردی غریب توانگر  و قدرتمند است و موی و پوست سمور نشانه مال و خواسته بود و گوشت او مال مردی غریب است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر در خواب بیند که سمور را کشتید و او را بر زمین افکند، دلیل که مالِ مردی غریب را تلف کند.

مطیعی تهرانی میگوید:

سمور در خواب های ما نشانه مردی است کاف و بدکار.
منظور از کافر مردی است خشن و کج خو و ستمگر یعنی درست خلاف تعبیری که برای مسلمانان و مسلمانی می شود.

تعریف بالا در صورتی است که یک زن در خواب سمور ببیند و چنانچه یک مرد،سموری در خواب ببیند زنی است
با خصوصیات و مشخصات ذکر شده در بالا که با هیچ محبتی و خوبی انس نمی گیرد.

اگر ببینید که سموری در خانه یا باغ یا زیر دیوار شما لانه کرده و بچه نهاده خوب نیست
چرا که از فتنه و بلا  و گرفتاری خبر می دهد.

تعبیر خواب سمور بدین معناست که اگر در خواب ببینید سموری هست و شما او را دنبال می کنیدو او همچنان می گریزد و از شما فرار می کند نیکو است
زیرا خواب شما می گوید با انسان مزوری در می افتیدکه در نتیجه پیروز  و موفق می شوید و او از شما می گریزد و منهدم می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب سمور ، مردی است ظالم و کافر و راهزن و خلافکار.

اگر بیند با سمور جنگ و نبرد می کرد، دلیل که بامردی جنگ و دعوا میکند.

اگر در خواب بیند که گوشت سموری میخورد، دلیل که مال و ثروت مردی کافر و ظالم را بخورد،
به قدر آن گوشت که خورده بود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب سمور درخواب ، نشانه مردی غریب توانگر و قدرتمند است
و موی و پوست سمور نشانه مال و خواسته و آرزو بود
و گوشت او  نشانه مال و ثروت و دارایی مردی غریب  و ناآشنا است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx