تعبیر خواب سنبل

تعبیر خواب سنبل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سنبل این مطلب را دنبال کیند.

تعبیر خواب سنبل دیدن سنبل در خواب میمنت و نکویی دارد به خصوص اگر نهال آن به گل نشسته و گلی تازه و با طراوت و خوش رنگ داشته باشد.

سنبل را زینت هفت سین می همین سنت در ذهن ما اثری نیکو می نهد که چون گل سنبل کنند

سنبل را در رویاها ببینیم به نشاط و طراوت و تازگی حیات ربط می دهیم و اصولا دیدن سنبل در خواب مبتنی بر همین زمینه ذهنی است.

در سایت ما میتوایند تعبیر خواب را مشاهده کنید.

در قدیم سنبل را خشک می کردند و در آتش می افکندند،
مانند اسفند و کندر لذا معبران نوشته اند که سنبل خشک در رویاهای ما تعبیر خوشی ندارد
و این به خاطر ارتباطی است که مالا با آتش می یافت
ولی امروز که سوزاندن و به آتش افکندن سنبل خشک متداول نیست تعبیر فوق را جایز نمی شمریم
و تنها سنبل پژمرده را نشانی از اندوه مختصر تلقی می کنیم.

به هر طریق دیدن سنبل در خواب خوب است چه خودتان کاشته باشید
و چه از دیگران بگیرید و رنگ های دیگر سنبل از زرد و بنفش بهتر است.

اگر کسی بیند که سنبل تر داشت، دلیل است به قدر آن وی را مال حاصل شود و مردمان مدح و ثنای او گویند.

اگر بیند سنبل دون و خشک داشت، تاویلش به خلاف این است.

جابرمغربی گوید:

اگر دید که سنبل تازه می خورد، دلیل که مال حرام به دشت آورد یا او را فرزندی آید و نامش در آن دیار منتشر شود.

اگر بیند که سنبل در آتش می سوخت، دلیل است پادشاه مال از وی بستاند،
به قدر آن که سوخت.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آتش را مشاهده کنید.)

دیدن گل سنبل یا چیدن این گل در خواب ، نشانه آن است که با ناراحتی و اندوه از دوستی جدا خواهید شد .

اما این جدایی علی رغم احساس شما نتایج خوبی به بار خواهد آورد .

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx