تعبیر خواب سنگ

تعبیر خواب سنگ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سنگ این مطلب را از دست ندهید.

سنگ در خواب نمادی از قدرت، وحدت و باور‌های تسلیم ناپذیر میباشد.

تعبیر خواب سنگ نشان از ماندگاری، استقامت و قدرت های غیر قابل تغییر را دارد. از روی زمین سنگ جمع کردن در خواب، به معنای موفقیت در کار است.

انگشتر سنگی در خواب نشانه سود و منفعت میباشد. (تعبیر خواب انگشتر را در تعبیرک بخوانید) چنانچه در خواب به سنگ تبدیل شدید، بیانگر این است که شما درگیر عادات هستید.

همچنین در تعبیر خواب سنگ آمده که دیدن آن در خواب، نشانگر عشق، اعتماد به نفس پایدار نیز میباشد.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

ابراهیم کرمانی گوید :

سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول : مال. دوم : مهتری.

هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر. و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است.

اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با مهتری خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.

اگر دید سنگ سیاه داشت، با مهتری کینه دار و بدخوی اورا صحبت افتد. و از او منفعت بیند.

اگر بیند سنگی سرخ داشت، دلیل است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد. و بدو منفعت رسد.

اگر دید که بر کوه شد و سنگ هایی بسیار دید، و از آن سنگ ها چیزی برگرفت. و در دامن نهاد و می نگریست که آن سنگ ها چه رنگ داشت، تاویلش هم بر آن قیاس بود.

اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت، دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد و به قدر آن از وی نفع یابد.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن سنگ ها در خواب، سختی است در کارها.

اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می کرد، دلیل که مالی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند.

اگر دید که سنگ از کوه می تراشید، دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند.

اگر دید میان بیابان سنگ جمع می کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

اگر دید بر کسی سنگ می انداخت، دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد.

اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد، دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند.

جابرمغربی گوید :

اگر دید که سنگ بر کسی می انداخت، دلیل است وی را تهمت کند به زنا، یا به گناه.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

سنگ در خواب برچهار وجه است.

اول : مال.

دوم : مهتری و ریاست.

سوم : سختی ومشقت در کارها.

چهارم : کسب با زحمت و رنج.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قلوه سنگ ها مشکلات هستند. مشکلاتی که در راه پیشرفت کارهایتان پیش می آید. و اهمیت آن بستگی به تعدادشان دارد. نه بزرگی و کوچکی جثه قلوه سنگ ها.

اگر در خواب دیدید که پیاده یا سوار بر اسب و یا اتومبیل به راهی این چنین سنگلاخ می روید، خودتان می توانید تشخیص دهید که قلوه سنگ ها مشکلات و موانع هستند. چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد، به زودی بر مشکلات و موانع چیره می گردید. و توفیق حاصل می کنید. اما اگر راه زیادی این چنین پر از قلوه سنگ بود، زحمت شما در آینده زیاد است.

اگر در خواب دیواری از سنگ ببینید چند حالت دارد؛ اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است.

اگر در راه یا مثلا در آستانه در ورودی محلی باشد که همیشه از آن جا عبور می کردید، مشکل بزرگی است که پیروزی و چیرگی بر آن دشوار می باشد.

اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش باشد. و در خواب ببینید که نقش های روی دیوار سنگی توجه شما را جلب کرده، فریب و گمراهی است. و انحراف از راه راست است.

اگر در خواب ببینید که سنگ برای بنا و ساختمان خریده اید، نشان آن است که، از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت کارهای خود سود می برید. و چیزهایی پیدا می شوند که می توانند در تقویت موقعیت اجتماعی شما موثر و مفید واقع شوند.

اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می کنید، مالی با زحمت و تلاش به دست می آورید. و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می دارید، مالی با کید و تزویر تحصیل می کنید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن سنگ مرمر، نعمت بود.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن سنگ در خواب، نشانه آن است که، با ناراحتی ها و شکست های پیاپی روبرو خواهید شد.

راه رفتن از میان سنگ ها در خواب، نشانه آن است که؛ از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت.

اگر خواب ببینید زمین های سنگلاخ را خرید و فروش می کنید، نشانه آن است پس از کسب تجربه های متعدد به پیروزی دست می یابید.

دیدن ریگ های کوچک در خواب، نشانه آن است که از مسایل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد.

اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می کنید، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد.

دیدن معدن سنگ مرمر در خواب، علامت کسب ثروت و پاگذاشتن به محیط های سرد و خالی از محبت است.

اگر خواب ببینید سنگ مرمری را صیقل می دهید، علامت آن است که ارث کلانی به شما خواهد رسید.

دیدن سنگ مرمر شکسته در خواب، علامت آن است که در اثر امتناع و نپذیرفتن اصول اجتماعی، از چشم نزدیکان خواهید افتاد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx