تعبیر خواب سوت

تعبیر خواب سوت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سوت این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سوت در خواب های ما  نشانه خدمتکار  و کنیز است پر غلغله و خروش یا کارمندی است که کار و فعالیت نمی کندولی ادعای زیاد و مزاحمت بسیار دارد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
در واقع کسی است که احتمالا یک بار در سال کاری به او ارجاع می شود
اما زحمت و سرو صدای او خیلی بیش از کسانی است که فعالانه تلاش و کار می کنند.
چنانچه در خواب ببینید سوت دارید یا کسی به شما داده یا از دکان  یا مغازه ای خریده اید
نشانه آن است که در بیداری با چنین شخصی رو به رو خواهید شد. صدای سوت اگر بلند و گوشخراش باشد
نشانه آن است که به زودی خبر بسیار بد و ناخوشایند و ناراحت کننده ای به شما می رسد.
خبری است ناخوشایند و ناگهانی که به شما می دهند و موجب تکدر و ملال خاطرتان می گردند
ولی اگر که صدای سوت ضعیف و کم  باشد
نشانه آن است که دیگران و حتی دوستانتان پشت سر شما بدگویی و غیبت می کنند.

در سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب سوت بدین معناست که اکرببینید یک سوت دارید نشانه آن است که شما بی آبرو و رسوا می شوید.
اگر در خواب ببینید که از یک سوت استفاده می کنید نشانه آن است که  شما بسیار باهوش و زرنگ هستید .
اگر در خواب ببینید که یک سوت را تعمیر  و درست می کنید نشانه آن است که دیگران به شما نصیحت می کنند.
اگر در خواب ببینید که یک سوت شکسته دارید نشانه آن است که بیمار می شوید.
اگر در خواب ببینید که سوت می زنید نشانه آن است که
در یک جشن  یا عروسی شرکت خواهید کرد و حضور پیدا می کنید.
اگر در خواب ببینید که شما با سوت زدن توجه دیگران را جلب می کنید
نشانه ان است که یکی از اقوام یا بستگان شما از دنیا می رود.
اگر در خواب ببینید که دیگران سوت می زنند نشانه آن است که گفتگوها و حرف های زشت شهرت شما را تیره خواهند کرد و از بین می برند.
اگر در خواب ببینید که بچه ها سوت می زنندنشانه شادی خیلی بزرگ در زندگی است.
اگر در خواب ببینید که یک صدای سوت در یک مسابقه می آید نشانه شادی بزرگ در زندگی است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها