تعبیر خواب سوختن لباس

تعبیر خواب سوختن لباس

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سوختن لباس این مطلب را دنبال کنید.

سوختن لباس بدین معناست که اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند، یا از سبب مال اندوهگین گردد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران بدین معناست که اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.
اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد،
یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.

اگر آتش را با دود بیند که لباس شما را می سوزاند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.

اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد و. لباسی سوخت، نشانه این است که  شهری یا محله یا سرائی بسوخت،
دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.

آنلی بیتون میگوید

اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت و لباس مردمان سوخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنی افکند.

اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند که در آن موضع فتنه و جنگ و درگیری و دعوا افتد.

اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی، را با کسی خصومت ودرگیری و جنگ و دعوا کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)

اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد و لباسش سوخت، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می‌زد و او را سهمگین همی داد،
دلیل کند که در آن موضع، جنگ و کارزار بود، یا بیماری صعب افتد. و خبر های بدی به انان می رسد و گرفتار درد می شوند

اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و او را سهمگین بداشت، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع.

اگر زبانه و فروغ نداشت، دلیل بر بیماری صعب کند.

اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد به زبان.

اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان  و لباس فردی آتش گرفت و سوخت ،
دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود.

اگر بیند آتشی از جایی به جایی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب سوختن لباس بدین معناست که اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت
نشانه این است که  زیانی به او می‌رسد.

اگر دستش سوخت نشانه این است که  به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد.

اگر در خواب دیده‌اید که کنار آتش نشسته‌اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده‌اید که احتمالاً می‌سوزید  و لباستان اتش می گیرد
و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند
و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند.

4 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

6 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
6
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx