تعبیر خواب سوختن

تعبیر خواب سوختن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سوختن این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب سوختن در هر حال سالم و بدون علایمی مانند زگیل، زخم، سوختگی و … باشد. هر گونه زخمی بر پوست در هر نقطه‌ای از بدن نشانه مناسبی را به همراه نخواهد داشت

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

تعبیر خواب سوختن صورت دیگران

دیدن صورت سوخته چندان خوشایند نبوده و در خواب نیز به طور ضمنی همین معانی را می‌توان از آن استنباط کرد.
اگر در رؤیا فردی را دیدید که صورتی سوخته داشت و آن فرد برای شما آشنا بود نشانه عزت نفس پایین فرد مورد نظر است.
او برای بدست آوردن اعتماد به نفس کافی به کمک شما نیازمند است.

معبرین غربی گویند:

اگر صورت خود را در آینه به حالت سوخته مشاهده کردید نشان دهنده گذشته بسیار تلخ شماست

که هنوز زندگی شما را تحت تأثیر قرار داده و خاطر شما را پریشان می‌گرداند.
این خواب همچنین می‌تواند مناسب نبودن هدف‌هایی و آرزو هایی را که در زندگی برای خود تعیین کرده‌اید
نشان داده و هشداری برای جلوگیری از انجام آن باشد.

اگر در خواب ببیند که پارهای آتش را می خورد و می سوزد ، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می خورد
اگر ببیند از دهانش آتش بیرون می آید و می سوزد ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد

آنلی بیتون میگوید

اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت ، بیننده میان مردم و قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

اگر ببیند آتشی  سوزنده و سوزان را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید

اگر ببیند آتش به مردم میزد و انان را می سوزاند،نشانه غلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود

اگر ببیند آتشی اورا سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سر درد دچار میشود و خبر های بسیار بدی به او می رسدکه ناراحت کننده خواهد بود.

اگر در بازار آتش  وسوختن فردی را ببیند ، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در میان نیست
و در معاملات دروغ به فراوانی گفته می شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسیار بیاید

در سرزمین رویاها امده

اگر ببیند که در جنگی دست ها ی انسان ها سوخته است ، تعبیر آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند
و از ستم به رعایا دریغ نکند

اگر آتش در راهی ببیند که نمی داند به کجا می رسد و چه کسانی را می سوزاند ،
دلیل بر آن است که بی دینی بر دینداری و اعتقاد می چربد

اگر لباس کسی  را ببینید که سوخته بود ، چنین تعبیر شود که آن شخص را احتمال رسیدن مصیبت ، ترس ، بیم و گرفتاری وجود دارد

اگر در خواب ببینید که دامن فردی سوخته است نشانه این است
که او دشمنان زیادی در زندگی اش پیدا میکند که به او آسیب می رسانند

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها