تعبیر خواب سَم

تعبیر خواب سَم

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاه شدن از تعبیر خواب سَم، این مطلب را همراهی کنید.

در تعبیر خواب سَم آمده که دیدنش به معنی، احساس امنیت نکردن و اعتماد به نفس نداشتن است. در واقع سَم در خواب نمادی از یک خشم است. ممکن است از کسی خشمگین و یا متنفر باشید، که این خشم به صورت سَم در خواب ها نمایان می شود.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

تعبیر خواب ابن سیرین

سَم درخواب، مال حرام است. و حرب کردن و کشتن به ناحق بود.

اگر بیند سَم میخورد، دلیل که به قدر آن مال حرام بخورد، یا خون به ناحق بریزد.

اگر بیند تن او به خوردن سَم آماس گرفته، دلیل که مال حرام حاصل کند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند تن او زهرآلوده است، دلیل که به کاری سخت حریص شود.

اگر بیند تن وی را از آن گزند رسید، دلیل که به قدر گزند تن، مالی به رنج و سختی بدست آورد.

بعضی ازمعبران گویند :

سَم خوردن، دلیل است که ازکسی خشم فرو خورد.

یا سخنی بر وی بندند، و او را بدان سخن التزام کنند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

سَم به خواب دیدن، بر پنج وجه است.

  • مال حرام
  • فروبستن و رکود وابستگی کارها.
  • غم و اندوه
  • خشم فروخوردن
  • منفعت که به رنج ومشقت حاصل شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر دیدید سَم به کسی می دهید، بر خلاف آن چه در بیداری اتفاق می افتد، به او دوستی و محبت می کنید. و غمش را می خورید و اندوهش را می کاهید.

اگر دیدید که در خواب سَم خورده اید، ندامت می کشید. یا دست به کاری بس دشوار می زنید.

اگر در خواب دیدید که مسموم شده اید و آثار مسمومیت در شما پدید آمده، موردی پیش می آید که خشم خود را فرو می خورید. یا مالی حرام و نادرست به چنگ می آورید که، گرفتار عوارض نامیمون آن آشنا می شوید.

همین تعبیر است اگر، دیگری را در خواب دیدید که سم خورده و آثار مسمومیت در او پیدا شده است.

اگر کسی به زور به شما سم بدهد، در حق شما محبت می کند. یا مورد عنایت بزرگی قرار می گیرید.

اگر خودتان با رغبت سم بخورید، کاری خلاف میل خویش انجام می دهید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx