تعبیر خواب سیر

تعبیر خواب سیر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سیر این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب سیر نشانه سلامت و بهبود بیماری و عشق است. این خواب نشانه این است که به زودی سلامت خود را به دست می آورید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
تعبیر خواب خوردن سیر نشانه این است که با فرد مهربان و با وفایی آشنا می شوید و به زودی با او ازدواج می کنید و تشکیل خانواده می دهید.
خوردن سیر در خواب نشانه آن است که اگر سیر خوشمزه بود  نشانه  آن است که سلامتی خود را بدست می آورید و بیماری تان خوب خواهد شد و بهبود می یابید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است:

اول : مال حرام  و ناپاک

دوم : سخن زشت و ناپسند

سوم : غم و اندوه و ناراحتی

چهارم : گریستن و فرار کردن

پنجم : سختی دیدن و دچار سختی شدن

مطیعی تهرانی میگوید:

دیدن سیر نشانه مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد است

چنانچه در خواب ببینید مقداری سیر دارید تعبیرش آنست که به همان مقدار مال حرام  و پاک به دست می آورید
که موجب بدنامی شما می شود و همه از آن مطلع  و با خبر می گردند و شما نمی توانید خطائی را که مرتکب شده اید پنهان کنید.
خوردن سیر  نشانه غم و اندوه و ناراحتی است که از خوردن و داشتن مال حرام و ناپاک عاید بیننده خواب می شود.

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب تان ببینید از زمینی که در آن سیر کاشته اید عبور می کنید،
تعبیرش آن است که از فقر و تنگدستی به سمت ثروتمند شدن حرکت خواهید کرد .
اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که با در نظر گرفتن اعتبار و شغل خواستگار خود ازدواج خواهد کرد.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب ببینید که سیر می خورید نشانه آن است که دچار غم و اندوه و ناراحتی می شوید و اتفاقات بدی برایتان می افتد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx