تعبیر خواب سیمرغ

تعبیر خواب سیمرغ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سیمرغ همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب سیمرغ ، دليل بر مرد بزرگوار و نیک نام خوش طبع باشد. اگر سيمرغ ماده  یا زن بيند، دليل بر زني صاحب قدرت و جاه و مقام است.

اگر بيند سيمرغ او را گرفت و به آسمان رفت، دليل كه با بزرگي سفر كند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

ديدن سيمرغ در خواب بر چهار وجه است.

  • اول: پادشاه.
  • دوم: مردي بزرگ.
  • سوم: ولايت وفرمانروائي.
  • چهارم: زني صاحب جمال و زیبایی.
مطیعی تهرانی میگوید

سيمرغ مرغي است افسانه اي که وجود ندارد ليکن در ادبيات بسياري از ملت ها بخصوص کشورهاي مشرق زمين زياد از او نام برده شده و حتي اشکالي براي او قائل شده اند که غالبا مشابه و پرجلال است.

ديدن سيمرغ در خواب نيکو  و خوب است و رويائي ميمون و مبارک محسوب مي شود. اگر در خواب ببينيد سيمرغي بر بام خانه شما لانه کرده

بدین معناست که شما به زودی صحاب ثروت می شوید

زندگی شما سراسر آرامش فرا میگیرد و سختی ها رد می شوندو از اين بهتر وقتي است که ببينيد سیمرغی از آسمان آمده و بر بام شما نشسته يا در خانه شما قرار گرفته است.

اگر دختري دم بخت سيمرغ را در خواب ببيند شوهري به سلقه خود پیدا میکند و اگر زن نازا سيمرغ در خواب ببيند صاحب فرزند خواهد شد

جابر مغربی میگوید

ديدن سيمرغ به خواب، دليل بر پادشاهي بود.

اگر سيمرغ در خانه او فرود آمد، دليل كه پادشاهي درخانه او فرود آيد.

اگر بيند كه بچه سيمرغ را گرت،بدین معناست که در پناه پادشاه قرار میگیرد.

 

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب انلاین را در کمترین زمان مشاهده کنید.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر ببینی گوشت سیمرغ می‌خوری، یعنی شخص بزرگی باعث  آرامشو آسایش و راحتی تو می‌شود.

اگر ببینی سیمرغ ماده را کشته‌ای، یعنی با دختری آمیزش می‌کنی و دوشیزگی او را از بین میبری

اگر ببینی سیمرغ از دست تو پریده است، یـعـنـی  در زندگی ات به مشکل میخوری و زن خود را طلاق می‌دهی.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب سیمرغ را در کمترین زمان مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که سیمرغ شما را به چنگال گرفت و به آسمان برد خوابی است نیکو که می گوید جاه و مقام پیدا می کنید

ولی اگر شما را از چنگال راه کند خبر نیستی است بعد از یک دوره رفاه و بزرگی. به هر حال دیدن سیمرغ در خواب خوب است.

اگر شخص بیماری خواب سیمرغ ببینید بدین معناست که به زودی حال او بهبود میابد.

اگر پیرزن یا پیرمردی خواب سیمرغ ببیند، با نیکنامی و باطن خووب از دنیا خواهند رفت و رستگار خواهند شد.

اگر وامداری خواب سیمرغ ببیند ادای دین داری خواهد کرد.

3 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

7 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
7
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx