تعبیر خواب سینی

تعبیر خواب سینی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب سینی به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب سینی نشانه، زنی است که به شما خدمت می کند.
اگر دیدید سینی نو و تمیز دارید می توانید به صداقت آن زن، معتقد و امیدوار باشید ولی اگر سینی کج و کوله و زشتی داشتید، زنی که به شما خدمت می کند نسبت به شما و زندگیتان صداقت لازم را نداردو به شما دروغ میگوید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

دیدن سینی در خواب با توجه به اینکه چیزی درون آن وجود دارد یا نه تعبیر می شود.

اگر ببینیم کسی سینی پر برای ما می آورد، نشانه آن است که انتظارات  و خواسته های ما برآورده می شود همینطور است اگر ما برای کسی سینی پر ببریم.نشانه  توقع و انتظارات ما از حوادث و اشخاصی است که با آنها برخورد می کنیم. سینی خالی  نشانه توقع و انتظاری است که هنوز وجود دارد و برآورده نشده.

اگر در خواب ببینیم که چندین سینی داریم گویای تعداد خدمتکاران و کنیزان نیست بلکه بیانگر آن است که او قدرت حسن خدمت و ابزار حسن نیت و خدمت بیشتر را دارد اما توانایی شما در قبول  محبت محدود است.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب سینی ، دلیل بر خادمی است که به وقت کار سازد.
اگر ببیند که سینی بزرگ داشت، دلیل که خادمی نیکو  و خوب پیدا می کند.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب سینی ، علامت آن است که به شکلی احمقانه ثروت ودارایی شما بر بادخواهد رفت و از بین می رود   و حوادث و اتفاقاتی ناگوار برایتان اتفاق می افتد که شما را غافلگیر خواهد کرد .

معبرین غربی میگویند:

اگر کسی در خواب دیدسینی بر سر دارد و در آن خوراکی است،  نشانه آن است که در بیداری به شغل فروشندگی چیزی که در خواب دیده که درسینی بوده مشغول می شود.
اگر در سینی جهیزیه دختری را می برد، بدین معناست که
دختر خود را شوهر می دهد یا اگر دختر ندارد، برای پسرش زن می گیرد
و اگر خود مجرد است ازدواج می کند و تشکیل خانواده می دهد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها