تعبیر خواب شاخه

تعبیر خواب شاخه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

دیدن شاخه درختان در خواب چه تعبیری دارد؟

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شاخه این مطلب را دنبال کنید.

بطور کلی تعبیر خواب شاخه بر خانواده و نزدیکان دلالت دارد. و اگر شاخه ها شاداب و سرسبز باشد از سلامتی اینان خبر میدهد.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویاهایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته می‌ شود.

دیدن شاخه درخت در باغ بیانگر، مال و ثروت است. اگر ببینید در خواب که،خودتان شاخه ای را از بن برمیکنید یکی از نزدیکان خویش را می رانید. و طرد می کنید.

تعبیر شاخه درخت نخل، نشانگر این است که، دارید صاحب فرزند می شوید.

اگر در خواب شاخه درختی را لبریز از برگ های سبز و میوه ببینید، نشانه آن است که با دوستان، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد.

اگر خواب ببینید شاخه درختی خشکیده است، دلالت آگاه شدن از خبرهای تأسف بار از وضع شخصی غایب دارد.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن شاخه درخواب، دلیل بر فرزندان و برادران و خویشان بود.

اگر بیند شاخه های درخت انبوه و بسیار بود، دلیل که خویشان او بسیار شوند.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان او کم شوند.

اگر بیند شاخه از درخت خود ببرید، دلیل که خویشی را از خود دور کند.

اگر بیند که شاخی از درخت او کم شد، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد.

اگر بیند که شاخه خرما در دست داشت، دلیل که فرزندی آورد.

اگر کسی بیند که او را شاخ درختی دادند. باریک و دهنده شاخ معروف بود، دلیل است از آن کس منفعت یابد.

اگر دهنده مجهول بود، دلیل که از بیگانه منفعت یابد.

اگر آن شاخ خشک بیند هیچ خیر و فساد به او نرسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید، درختی پرشاخ و برگ در خانه دارید، و این درخت سر سبز و بارور است. رویائی نیکو دیده اید. چون این نشان صحت و سلامت افراد خانواده شما است.

حال اگر درختی زرد و کم شاخه و خشکیده در خواب ببینید، و احساس کنید که آن درخت به شما تعلق دارد، تعبیر خلاف آن است که گفته شد.

اگر در خواب ببینید که شاخه های درخت شما را کنده و برده اند، در خانواده شما نفاق و افتراق پیش می آید.

اگر بیننده خواب جوان و نانخور خانواده باشد، تنه درخت بزرگتر و کفیل خانواده محسوب می شود. و چنانچه خودتان کفیل خانواده هستید تنه درخت شمایید .

اگر ببینید شاخه های درختی را هرس می کنید. و این کار را به نیت اصلاح و بهبود انجام می دهید، تمشیت امور خانوادگی می کنید. و تدبیر به کار می برید و حدود هر کس را تعیین می نمائید.

چنانچه در خواب ببینید که شاخه ای از درخت زیتون در دست دارید، پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می شود. یا او وسیله و کار ساز می شود که سودی ببرید.

اگر شاخه ای از مو و درخت انگور داشته باشید، معامله ای سود آور انجام می دهید. اگر ببینید که شاخه ای از بید در دست دارید، غمین و اندوهگین می شوید.

اگر شاخه ای از درخت سرو و چنار داشته باشید؛ در آینده مقاوم و با نشاط خواهید زیست. بطور کلی دیدن شاخه های درخت بر درخت بهتر از این است. که کنده و جدا شده ببینیم.

اگر ببینیم که شاخه های درخت همسایه به خانه ما آویخته، تعبیر مشروط دارد. و بستگی پیدا می کند به این که، چه درختی باشد. ولی کلا سر سبزی از همسایه بد نیست.

 

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

8 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
8
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx