تعبیر خواب شال

تعبیر خواب شال
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شال این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب شال در خواب نشانه مال و  و ثروت و نعمت است.  و اگر ببینید  که شال پشمی  بر سر گذاشته نشانه سود و منفعت است،و بدین معناست که روزی حلال و پاک به او می رسد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر در خواب ببینید که  شال نخی باشد نشانه ناراحتی وغم است.

اگر  درخواب ببینید که شالی را در خواب به گردن بسته باشد به تبعیت از دیگری کاری یا عملی انجام می دهد.
اگر  در خواب شالی را ببینید که به گردن گره زده باشد و دستک های شال دیده نشود
نشانه آن است که برو و شرف او فزونی می یابد.
اگر گوشه های آن شال آویخته باشد نشانه آن است که  از شخص دیگر تبعیت و حمایت می کند.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن شال کهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است که ناچار ثروت و دارایی خود را با دیگران می دهید .

اگر در خواب ببینید که شال خریده اید موردی پیش می آید که سبک می شود و به شخصیت او اهانت می شود
و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند که شال بر سر یا بر روی گردن دارد.

و چنانچه زنی شال بید زده ببیند باید مراقب موقعیت خویش در خانواده باشد.
و اگر مرد ببیند از نظر شغلی مورد تهدید قرار می گیرد و در کار او فساد می کنند.

و چنانچه مردی ببیند شال پشمی دارد و آن شال را به کمر خویش بسته نشانه آن است که در زندگی اتفاقات خوبی برایشان می افتد.

تعبیر خواب شال سوخته و کثیف:

تعبیر خواب شال سوخته برای زن نشانه آن است که برای افراد اتفاقات بد و ناگواری به وجود می آید
که باعث ناراحتیشان می شود و همچنین دچار بیماری و کساد می شوند.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx