تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شتر این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب شتر و یا سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت و سفر کردن است برای بیننده خواب.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

داشتن شتر های بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال  و ثروت بسیار است آمیخته به برتری و حکم روائی.
شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال و ثروت زن است.

تعبیر خواب ابن سیرین

لگر کسی خود را بر شتری مجهول بیند که به شتاب همی رود، دلیل کند به سفر رود.

اگر بیند بر شتری جولان همی کرد نشانه این است که از چیزی یا کسی غمگین و ناراحت می شود.

اگر بیند بر شتری نشسته بود و راه گم کرده می راند و ندانست راه راست کجاست،
دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب شتر بدین معناست که اگر بیند که شتر را قربانی می کرد و گوشت او را به هر کسی می داد، دلیل که مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد.
اگر بیند که شتری مجهول در پس او همی آید، دلیل که سرگشته و متفکر  و متحیر شود.

اگر ببیند که شتری را رام کرد،  نشانه این است که دشمن را مقهور خویش کند.

اگر ببیند که گله شتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید،  نشانه این است که در آنجا دشمن جمع شود،
یا سیل در آنجا خرابی کند یا بیماری در بین مردم آن محل شیوع خواهد یافت. اگر ببیند که شتران بار گندم  داشتند، تعبیرش  نشانه خیر و برکت  و خوشی در زندگی است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گندوم را مشاهده کنید.)

جابر مغربی میگوید:

اگر ببیند بر شتر یک ساله نشسته بود، نشانه ایسن است که  اندوهگین می شود.

اگر ببیند از اندام شتر وی خون زایل شود، نشانه این است که  سعادت و نعمت دنیا یابد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx