تعبیر خواب شلاق

تعبیر خواب شلاق

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب شلاق این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

تعبیر خواب شلاق به معنای، مقدار اندکی پول است که، با سختی و مشقت فراوان به دست می آید. همچنین دیدن شلاق  هشداری است که میگوید؛ مراقب رقیبانتان باشید.

تعبیر خواب شلاق زدن، بیانگر ایجاد دردسر از طرف کسی که دوستش دارید. معبران کهن و دیرینه، شلاق را به عزت و شرف مرد تعبیر کرده اند. و نوشته اند که، اگر کسی ببیند شلاق از دستش می افتد از کار معزول می شود.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی دید که کسی را به شلاق بزد، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن کسب و کسب او فایده بدو نرسد.

اگر بیند شلاق از دست بینداخت، دلیل که آن کاری که در دست دارد بیندازد.

اگر کسی دید کسی را به شلاق بزد، و خون ازتن وی روان شد، دلیل که سخن های ناخوش شنود.

حضرت دانیال گوید :

اگر کسی بیند شلاق به خرط کرده است، دلیل که کارش بر مراد و نظام است.

اگر دید شلاق او مخروط نکرده است، دلیل بر شرف و بزرگی است، به قدر آن تازیانه.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند کسی او را به شلاق بزد، دلیل که، از آن کس مال حرام یابد.

اگر دید به زخم شلاق خون از او روان شد، دلیل که مال یابد.

اگر بیند که نشان زخم شلاق بر تن او بماند، دلیل که سخنهای ناخوش شنود.

اگر دید او را با شلاق بزدند و ندانست که چه کسی زد، دلیل که ناگاه مال آید.

جابرمغربی گوید :

اگر کسی به خواب دید که، در دست شلاق نیکو داشت یا علاقه ابریشمین، دلیل که او را فرزندی آید.

اگر بیند شلاق از چوب است، دلیل است بر قوت حال وی.

اگر بیند شلاق از چرم یااز دوال است، دلیل که خیر منفعت بدو رسد.

اگر بیند شلاق در دست داشت و بشکست، دلیل که فرزندش بمیرد. یا از کار خود معزول شود.

اگر بیند بر اسب نشسته و تازیانه می زد، دلیل که به جای کسی کاری کند و بدان کار، بر وی منت نهد.

اگر بیند بر پشت کسی شلاق می زد و از آنجا خون برآمد، دلیل که آن کس مال حرام یابد یا زننده او را متهم کند به گناهی.

اگر بر پشت خود زخم شلاق زد، چنانکه پاره پاره شد، دلیل که اهل او متفرق شوند.

اگر کسی را بی اندازه شلاق زد، دلیل که وی را غم واندوه رسد.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند در خانه خود بدست خود شلاق کوتاه بود، و پس از آن دراز شد، دلیل که زبان او بر خصم دراز شود.

اگر بیند دراز بود و کوتاه شد، دلیل که دشمن بر وی غلبه کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

شلاق در خواب بر پنج وجه است.

اول : شعث و قبح و زشت.

دوم : جدل کردن و بگو مگو.

سوم : روشن شدن کاری مشکل.

چهارم : سفر و مفارقت.

پنجم : بزرگی و مال.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx