تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب شلوار

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شلوار این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب شلوار ، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار خرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر در خواب بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که به او شلوار بخشیده اند نشانه این است که خادمی به وی می بخشند.

تعبیر خواب شلوار چرکی  و کثیف  و چروک نشانه عقوبت است.

اگر مردی در خواب ببیند که شلوار سرخ در پا دارد نشانه این است که بی حرمت  و بی آبرو می شود.

اگر مردی در خواب ببیند که شلوار زرد به پا دارد نشانه این است که بیمار می شود و اتفاقات بدی برایش می افتد.

دیدن شلوار رنگین در خواب برای زنان دارای تعبیری  خوب و نیکو است.

اگر فردی در خواب ببیند که شلواری را با استفاده از پارچه نخی می دوزد
نشانه این است که در کارهایش موفق می شود و پیشرفت می کند زیرا دیدن پارچه نشانه مثبتی است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پارچه را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

دیدن شلوار در خواب، علامت آن است که به انجام کارهایی نادرست و اشتباه وسوسه خواهید شد.

اگر در خواب پای چپ خود را در پاچه راست شلوار فرو ببرید،نشانه آن است که سحری نفود خود را برشما تثبیت می‌کند.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب شلوار بدین معناست که اگر در خواب بیند که شلوارش چرکین  و کثیف است و کهن دلیل که اگر توانگر  و قدرتمند است،
درویش  و فقیر شود و در غم و اندوه و ناراحتی گرفتار  می شود.

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب ببینید كه شلوار مى‏پوشید،به این معنا است كه باید بیشتر مراقب خود و رفتار و کردار خود باشید.

اگر خواب ببینید كه شلوار خود را گم كرده ‏اید، به این معنا است كه دیگران شما را آزار  و اذیت مى‏دهند. وبه شما بی احترامی می کنند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx