تعبیر خواب شمشیر

تعبیر خواب شمشیر

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

شمشیر در خواب چه نشانه ای دارد؟
برای مطلع شدن از تعبیر خواب شمشیر همراه تعبیرک بمانید.

در واقع شمشیر در خواب، به عنوان نمادی از قدرت و صلابت بشمار میرود. تعبیر خواب شمشیر، نشان مثبت و مطلوبی دارد.

در تعبیر خواب شمشیر، جنگیدن با آن به ناکامی در عشق تعبیر شده است. شمشیر بازی در خواب،به معنای این است که اتفاقات بسیار جالب رخ خواهد داد.

دیدن شمشیر شکسته در خواب، بیانگر اضطراب و دردسر بزرگ میباشد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

شمشیر در نیام، زنی بود و بی نیام، دلیل بر مال است. و فرمانروائی.

اگر زنی در خواب بیند که در دست شمشیر داشت، دلیل که او را پسری آید.

اگر بیند که شمشیر او در نیام بشکست، دلیل فرزند او در شکم بمیرد.

اگر مردی بیند شمشیر برهنه داشت، و خواست که بر کسی زند، دلیل که سخنی اندیشده با کسی بگوید.

اگر بیند که شمشیر بر کسی زد و کارگر نبود، دلیل که وی را نسل منقطع گردد.

اگر بیند که شمشیر در گردن حمایل داشت، دلیل که ولایتی را حکم کند.

اگر بیند به موجبی کسی را شمشیر زد، دلیل که به نام مضروب مشهور گردد.

اگر بیند شمشیر ها داشت یا به او دادند، دلیل که توانگر گردد.

اگر بیند که از وی شمشیر گرفتند، دلیل که از عمل معزول گردد.

اگر بیند که شمشیر بر میان بست، دلیل که عمرش دراز بود.

اگر بیند شمشیر زرین داشت، دلیل که از مهتری راحت یابد. اگر شمشیر را آهنین بیند، دلیل که کارش فوری گردد. اگر شمشیر از بلور بیند، دلیل که از بزرگی منفعت یابد. اگر بیند که شمشیر او از مروارید بود، دلیل که از علما منفعت یابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن شمشیر درخواب بر پنج وجه بود.

اول : فرزند

دوم : ولایت ( فرمانروایی )

سوم : محبت

چهارم : منفعت

پنجم : ظفر ( پیروزی )

دیدن شمشیر ، دلیل بر مردی قوی و فصیح بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است. و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و قاطعیت شمشیر تشبیه می کنند.

دیدن شمشیر در خواب وجوه نامطلوب و بدی ندارد. معبران نوشته اند که شمشیر در نیام و غلاف زنی است، مجهول و ناشناخته. برای بیننده خواب زنی است که، به ظاهر و به اسم او را می شناسید. اما از درون و شخصیت او اطلاعی ندارید. و هیچ نمی دانید دارای چه افکار و اندیشه هایی است. و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است.

اگر در خواب ببینید که شمشیری در نیام دارید، با زنی بسیار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهید شد که بسیاری کارها می تواند در جهت تامین سود شما انجام دهد.

معبران نوشته اند که شمشیر برهنه، کلام و سخن است. و آن هم کلامی که گفته و سخنی که بر زبان رانده شود.

شمشیر حمایل و آویخته به گردن قدرت و شوکت است.

اگر شمشیر به کسی بزنید، و او را مجروح کنید، خواب شما می گوید که سخنی ناصواب می گویید. و دیگران را می آزارید.

و اگر بزنید و او مجروح نشود، زیان می رسانید یا دل کسی را می شکنید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شمشیر، کارد وسلاح قوت بوی رسد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید به کمرتان شمشیری بسته اید، نشانه آن است که، با افتخار مقامی در دولت به دست می آورید.

اگر خواب ببینید کسی شمشیر شما را می گیرد، نشانه آن است که، در رقابت با دیگران پیروز می شوید.

اگر خواب ببینید دیگران با خود شمشیر حمل می کنند، نشانه آن است که، جنگ و جدال ها با خطر همراه خواهد بود.

دیدن شمشیر شکسته در خواب، نشانه ابتلا به نومیدی و یأس است.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx