تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب شنا کردن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

آب در خواب نمادی از، احساسات و عواطف خودآگاه میباشد. تعبیر خواب شنا کردن در آب زلال و پاک نشان از، در نعمت و شادی غوطه خوردن را دارد. اما اگر آب آلوده و کدر باشد؛ تعبیرش کاملا برعکس این است.
(تعبیر خواب آب را در تعبیرک بخوانید).

تعبیر خواب ابن سیرین

در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت.

اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند.

اگر بیند که در آب بمرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.

اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد.

اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

لوک اویتنهاو می گوید :

شنا کردن : زندگی بی دغدغه

در آب های کدر : مانع

غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی

شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه

تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها

کسی که در آب زلال شنا میکند، سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی ها استفاده میکند. که نشانگر باروری روحی کامل است. و بدان معناست که، فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی ها، شسته شده است از خواب برخواهد خاست.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب می روید، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد.

اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می کند، نشانه آن است که، با رفتار جذاب خود مورد علاقة دیگران قرار می گیرد.

زیر آبی شنا کردن در خواب، نشانه تقلا کردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است.

 

 

 

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx