تعبیر خواب شهد

تعبیر خواب شهد

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شهد این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب شهدبا موم ، تاویل از میراث بود  و پول یا غنیمت حلال .

اگر بیند که شهد داشت ، دلیل که به قدر آن علم  و دانایی حاصل کند .

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر بیند از آن شهد به مردم می داد ، دلیل که خلق از علم او بهره مند گردند .

اگر به خلاف این بیند ، تاویل به خلاف این بود . گویند دیدن شهد به خواب ، دلیل قران بود .

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب دیدن شهد به خواب ، دلیل قرآن بود و بر پنج وجه است .

اول : میراث  و پول و ثروت

دوم : غنیمت و سود و منفعت

سوم : معلم وعلم

چهارم : روزی فراخ  و گسترده

پنجم : قران آموختن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب شهد همان انگبین است که در حرف الف نوشته شده .

معبران در مورد شهد یا شربت غلیظ که ما وقتی با انواع میوه می آمیزیم نام مربا به آن می دهیم

معتقدند که علم و دانش است و بهره ای است که انسان از خرد و دانایی خویش می برد .

نقل است که عالم فرزانه ای در خواب دید در حوضی از شهد و عسل افتاده و هر چه دست و پا می زند
قادر نمی شود خویشتن را از آن مهلکه نجات دهد .

اگر در خواب شهد گیاهان و یا گل ها را ببینید نشانه این است که خوشبختی و روسنی به زندگی شما می آید
و اتفاقات خوبی برایتان می اتفد که شگفت انگیز است و یا همچنین خبر های خوبی به شما می رسد

اگر در خواب شهد عسل را ببینید نشانه این است که به زندگی شما رزق و روزی فراوان می اید
و در زندگیتان موفق می شو.ید و پیشرفت می کنید و همچنین به تمام آرزوهای خودتان می رسید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب عسل را مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx