تعبیر خواب شپش

تعبیر خواب شپش
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاهی از تعبیر خواب شپش این مطلب را دنبال کنید.

شپش یکی از انگل های انسان است. شپش سر، حشره ‌ای بدون بال میباشد و تمام عمر خود را بر روی پوست سر انسان می‌گذراند. و از خون آن نیز تغذیه می‌ کند.

تعبیر خواب شپش اشاره به شخصی دارد که در زندگی شما وجود داشته و بسیار آزار دهنده میباشد. گفتند که، شپش سمبلی از بی اعتمادی و از دست دادن آزادی است. تعبیر خواب شپش موی سر اصلا خوب نیست!

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

له کردن شپش در خواب بسیار خوب میباشد. و نشانگر مرگ دشمن است. تعبیر دیگری از شپش در خواب بیان میکند که دیدنش بر ناامیدی، پریشانی و احساس گناه دلالت دارد.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن شپش در خواب، دلیل بر عیال مرد باشد، که نعمت او خورند.

اگر بیند بر تن او شپش بسیار بود، دلیل مال و حشمت بود.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند شپش بکشت، دلیل که دشمن قهر کند.

اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل که به زبان خلق افتد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شپش در خواب انسانی است ضعیف.

شپش در خواب انگل و مزاحم است. انگلی از همان نوع که گفته شد. یعنی؛ به بیننده خواب نزدیک است. و مزاحمی است که حتی در حریم او و محیط خانه و خانواده اش، مالش را تباه می کند و جانش را می آزارد.

یکی از معبران نوشته؛ شپش اگر یکی باشد همسر است. و اگر بسیار باشد مال و منال است. و دارائی

اگر شپش را در خواب بکشید، بر دشمن چیره می شوید.

به هر حال شپش در خواب های ما انگل و مزاحم است. تعداد شپش در خواب نشان تعداد مزاحمین نیست بلکه گویای شدت مزاحمت است.

آنلی بیتون می‌گوید :
  • دیدن شپش در خواب، علامت ابتلا به بیماری درد آور نگرانی های دیگر است.
  • دیدن شپش روی ساقه گیاهان در خواب، نشانه قحطی و زیان های دیگر مالی است.
  • دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب، علامت آن است که با نزدیکان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید کرد.
  • اگر خواب ببینید شپش می گیرید، نشانه آن است که به بیماری دچار می شوید. و آن بیماری را به دیگران نیز سرایت می دهید.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx