تعبیر خواب شکستن آیینه

تعبیر خواب شکستن آیینه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب شکستن آیینه به شما گزارش دهیم.
تعبیر خواب شکستن آیینه به جاه و مقام و حکومت تعبیر می‌شود.اگر در خواب ببینی آیینه‌ای به کسی دادی  که شکسته است بدان معناست که مال و اموال خود را پیش کسی می‌گذاری.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر مردی غریب در خوابش آینه‌ای  شکسته شده ببیند بدان معناست که ازدواج کرده و بزرگی و عظمت بدست می‌آورد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید)

دیدن شکستن  آیینه به خواب شش وجه بود.

زن

پسر

جاه و فرمان

یار و دوست

شریک

کار روشن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شکستن  آیینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است.
دیدن آیینه در خواب، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است.

اگر دیدید که آیینه‌ی روربروی شما بسیار مات و کدر است، وان ایینه شکسته است
دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید.
اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را می‌دهید، و آیینه شکسته را درست میکنید
بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد. و میخواهد که شما را آزار بدهد و عذابتان بدهد

لوک اویتنهاو میگوید

دیدن شکستن آیینه در خواب نشانگر کسی است که او را دوست دارید و سمبل دوست خوب است. و نشانه خوشی در زندگی است

دیدن آیینه غبار آلود و شکسته شده در خواب  نشانه این است که شما هویت خود را تشخیص نمی دهید
و نمی دانید چه کسی هستید و در رابطه با اهداف خود سردرگم هستید. و بسیار خود را کم ارزش می شمارید

 نگاه کردن در آیینه شکسته نقره‌ای ناخوشایند است
و نشانه این است که از جاه و مقامی که داری به تو ناراحتی و کراهت خواهد رسید.

اگر در خواب چهره خودت را در آیینه شکسته شده  ببینی به معنای این است که کار تو خوب می‌شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر مردی در خواب ببیند که در آیننه آهنی نگاه می‌کند و آیینه شکسته است
و زن او حامله باشد نشانگر این است که پسری به دنیا می‌آورد که خصوصیاتش همانند پدرش است.. وبسیار خوب است

اگر زن حامله در آیینه  شکسته آهنی نگاه کند نشانه زاییدن دختری است که خصوصیات او مانند مادرش است
و اگر زن حامله نباشد این خواب اینگونه تعبیر می‌شود که شوهرش او را طلاق داده است
و با شخص دیگری ازدواج می‌کند، زن نیز با مرد دیگری ازدواج خواهد کرد. و با او تشکیل خانواده می دهد و خوشبخت می شوید

اگر پسری در خواب خود را در آیینه آهنی ببیند و ببینید که ان شکسته است
به معنای این است که صاحب برادر خواهد شد
و اگر دختر این خواب را ببیند صاحب خواهر خواهد شد.

اگر پادشاه و یا مسئولی در خواب خود را در آیینه آهنی شکسته شده  ببیند
به این معناست که از کار برکنار می‌شود و کس دیگری به جای او می‌نشیند. و به جای او فرمانروایی میکند

شکستن آیینه در خواب نشانه گرفتاری و مشکلات و مصیبت در زندگی است

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها