تعبیر خواب شکستن استخوان فک

تعبیر خواب شکستن استخوان فک

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب شکستن استخوان فک به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب شکستن استخوان فک در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد.

اگر بیند که  استخوان فک او شکست، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که استخوان  فک کسی را که شکسته بود می بست، دلیل کند که بزرگی و صنعتهای گوناگون یابد و کردار و رفتار  نیک کند
و بعضی از معبران گفته اند کار بینوائی از او به نوا گردد.

 

تعبیر خواب امام جعفر صادق:

تعبیر خواب دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود.

اول: امل و آرزو،

دوم: خویشاوندان، و دوستان

سوم: فرزند،

چهارم: قیم خانه و سرپرست،

پنجم: مال و ثروت،

ششم: برادران،

هفتم: دوست وشریک بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است
و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالبا آن را (مال) تعبیر کرده اند
یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است.
به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم تر مجسم می شود.

(نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر می شود

تعبیر خواب شکستن استخوان فک دیگران نشانه به دست آوردن مال و ثول و ثروت است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

کارل یونگ میگوید

تعبیر خواب  داشتن استخوان  شکسته فک  در جیب، نشانه  تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می شود.
بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر.

اگر در خواب ببیند که استخوان فک دوستتان را شکسته اید  گویای کمک و مساعدت است از سوی شما. که شما میتوانید به  دیگران کمک و یاری برسانید

اگر در خواب ببینید که همسرتان در دعوا و جنگ استخوان فک شما را شکست نشانه این است کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد
و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.

اگر در خواب ببیند که بچه ای استخوان فک شما را شکست نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد که ناراحت کننده و ناگوار است

که نه سودی به شما می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند.

اگردر خواب ببینید که دیران با شما دعوا میکنند و استخوان فک شما را می شکنند نشانه این است که
خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می کنید. حالا اگر درخواب دیدید که استخوان  فک شما شکسته  نشانه این است که در امر معاش شما خللی پیش می آید.  و مشکلی ایجاد می شود

1.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx