تعبیر خواب شکستن انگشتر

تعبیر خواب شکستن انگشتر

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شکستن انگشتر این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب شکستن انگشتر جزو اشیا هایی هست که در خواب عده ایی نمایان می شود.
برای تعبیر این شی باید علاوه بر جنس انگشتر سایر ویژگی های آن را نیز لحاظ کرد.
اینکه آیا انگشتری ساده است یا دارای سنگی قیمتی؟ تاریخی است یا تزیینی؟ تمامی جزییات باید در نظر گرفته شود و سپس به تعبیر پرداخته شود.
معبران مذهبی بر جنس انگشتر تاکید بسیاری دارند تا سایر ویژگی ها زیرا براساس باورهای دینی جنس طلا برای مردان دارای کراهت می باشد و نشانه ی خوبی در خواب نیست

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

یوسف نبی (ع) میگوید :

دیدن شکستن حلقه انگشتری نشانه فرزند است و دیدن شکستن  انگشتر برای مردان را نشانه کراهت می باشد
که البته بعضی گویند نشانه عزت و جاه بود. و نشانه دارای و پول است

حضرت دانیال میگوید :

اگر کسی نقش و صفت انگشتری بیند دلیل است از خداوندش به او خیر و نیكی رسد.
اگر بیند کسی انگشتر به وی داد تا چیزی بدان مهر كند به این نشانه است که از آنچه لایق او باشد برخی بیابد.
یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابدو  اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتر.و شکستن انگشتر نشانه مال و ثروت است

ابراهیم كرمانی میگوید :

اگر بیند صناعت انگشتر او ناپسندیده است و انگشتر شکسته است
یعنی از مالی كه دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید)

لوک اویتنهاو میگوید :

تعبیر  خواب شکستن انگشتر در خواب نماد  افتخار و آرامش خاطر است. و نشانه شنیدن خبر های خوب است

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

اگر در خواب ببینید که انگشتر در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید و ان انگشتر شکسته است
نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست.

اگر بیند كه در مسجد یا در نماز در عزا كسی انگشتر به وی داد  و انگشتر شکسته بود
اگر آن كس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود.
اگر بیند كه انگشتر شکسته  سلطان به وی داد دلیل نماید كه از مملكتی سلطان به وی دهد
یا دلیل است از مملكت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد.

دریافت انگشتر دام و تله است و خریدن آن نامزدی و همچنین یافتن انگشتر اختلاف است.

اگر کسی انگشتری شکسته  به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود
که بر اعتبارتان می افزاید. گرفتن انگشتر شکسته از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد
منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود.

اگر كسی بیند كه انگشتر او ضایع شود یا دزد برد به این نشانه است كه در كارهای او آفت و دشواری پدید آید. و دجار گرفتاری و مشکل می شوید
اگر بیند انگشتر او بشكست و نگین او بماند یعنی بزرگی و جاه او برود.
همچنین اگر بیند انگشتر خود را به كسی بخشید  که انگشتر شکسته بود
دلیل كه از آن چه دارد برخی از آن ببخشد.

3 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
5
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx