تعبیر خواب شکستن در

تعبیر خواب شکستن در

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب شکستن در به شما گزارش دهیم.

  تعبیر خواب شکستن در خانه شما بدین معناست که اگر ببینید که در خانه شما شکسته است و یا در خانه‌ایکه شما حس می کنید متعلق به شما است شکسته یا تغییر شکل داده و شما از دیدنش ناراحت شدید
نشانه این است که اتفاق نا مطلوبی برای شما می افتد و معبران نوشته اند ابتلا و بلائی پیش می آید
و خبر های بدی هم به شما می رسد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر بیننده خواب ببینید که در خانه او شکسته است و شیشه های ان ریخته است
نشانه این است که مشکلاتی برای او به وجود می آید که حل نشدنی است.

اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش دو تا شده یعنی یک در دیگر هم به وجود آمده
زنی در زندگیش پیدا می شود و به همین علت با همسرش اختلاف پیدا می کند.
و با او به مشکل می خورد و جنگ ودعوا بین آنان به وجود می آید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

اگر بیننده خواب ببیند در خانه اش کوچک شده  و شکسته است
نشانه این است که همسرش بیمار یا غمگین می شود
و اگر دیدید بزرگتر از حد معمول و متعارف شده برای بیننده خواب مهمان ناخوانده می رسد.

اگر دیدید در خانه شما شکسته است نشانه این است که  همسرتان فرزند دختر می آورد که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه می شود.

اگر بیند دَرِ سرای کسی بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند، دلیل که در محنت و مصیبت افتد،خداوند خانه.

اگر بیند دَرِ سرایش از جایگاه خود زایل شد، دلیل که حال او از نیکی به بدی زایل گردد، به سبب اهل او.

اگر بیند در سرای او انباشته است و سکته است ، دلیل که اهل آن سرای را مصیبت  و گرفتاری و بدبختی رسد.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر بیند در میان سرای او در کوچک بود، ک هشکسته بود دلیل که آفتی و مکروهی به عیال و همسر  او رسد.

اگر بیند در سرای او بزرگ و قوی گردید، دلیل بود بر نیکی اهل و عیال او.
اگر بیند در سرایش چنان فراخ بود که هیچ در به آن فراخی نبود، دلیل که قومی بی فرمان او در سرای او شوند،
به هنگام مصیبت یا به وقت خصومت. اگر بیند حلقه در سرای کسی می جنبانید،
اگر جوابش داد، دعای او مستجاب شود و باشد که گنجی طلبکند و بیابد.
اگر بیند چون حلقه بجنبانید زود در سرای بگشادند، دلیل که حق تعالی البته دعای او مستجاب کند و بر دشمن ظفر یابد.

کارل یونگ میگوید

تعبیر خواب دیدن شکستن در دیدن زن است. اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده شد،
دلیل که درهای نعمت و مال دنیا بر وی گشاده شود.

اگر بیند آن درهایی که گشاده شد بر جانب راه بود و شکسته بود ،
دلیل که مال و نعمتی و ثروتی  که دارد به زودی هزینه کند بر خاص و عام.

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx