تعبیر خواب شکستن

تعبیر خواب شکستن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شکستن این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب شکستن بدینم عناست که اگر خواب ببیند که اندامی از اندامهای او بشکست، دلیل زیان است به سبب خویشی که بدان اندام تعلق دارد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر ببیند که چیزی از آلات مناهی بشکست، مانند چنگ و رباب، دلیل بر خیر   وسود و منفعت بود .

آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید استخوان دست یا پایتان شکسته است ، دلالت بر آن دارد که در مدیریت شکستهایی خواهید خورد.

دیدن شکستن اسباب و وسایل خانه در خواب، علامت جنگ و دعوا و آشفتگی روحی میان افراد خانواده است. و نشانه برز مشکلات و گرفتاری است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)
شکستن پنجره در خواب، نشانه داغدار شدن و غم و اندوه و ناراحتی است .

تعبیر خواب دیدن حلقه شکسته در خواب، علامت آن است که رقابتهای حسادت آمیز تبدیل به شورش و دعواهایی خشونت آمیز خواهد شد.

لوک اویتنهاو میگوید :

تعبیر خواب شکستن چیزی در خواب نشانه این است که  شما اطرافیانتان را وادار میکنید تا عقیده شما را بپذیرند و حرف هایتان را باور کنند

شکستن چیزی در خواب نشانه این است که خبرهای غم انگیز و ناراحت کننده ای به شما می رسد

اگر در خواب ببینید که اثاثیه را می شکنید  نشانه بدشانسی خطرناک و بزرگ در زندگی است

اگر در خواب ببینییدکه عینک می شکنید نشانه یک شانس غیره منتظره و خوب در زندگی است

اگر در خواب ببینید که شقاب می شکنید نشانه یک شکست در کار است

اگر در خواب ببینید که بطری می شکنید نشانه این است که  سلامتی شما بخطر خواهد افتاد و اتفاقات بدی برایتان می افتد که ناراحت کننده است

اگر در خواب اشیاءچوبی می شکند  نشانه این است که شکست و ضررهای بسیاری را متحمل خواهید کرد  و اتفاقات بدی می افتد

مقالات مرتبط

2.3 4 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx