تعبیر خواب شیطان

تعبیر خواب شیطان

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شیطان این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب شیطان در خواب، دليل بر دشمني بود بد دين و دروغ و زن فريبنده و بي شرم، كه همه را بدي آموزد و شر و فساد است
اگر ديد كه با شیطان در جنگ و نبرد نبود دليل كه او خیر وصلاح را می خواهد
اگر بيند كه شیطان را بر وي غلبه کرد و او را شکست داد،
بدین معناست که او مایل است به راج کج قدم بگذارد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر کشاورزی شیطان را در خواب ببیند تعبیر آن بد شانسی یا بخت بد است.
این خواب معمولا نشان دهنده آن است که وی محصولات خوبی دریافت نخواهد کردو حتی می تواند به این معنا باشد که خشکسالی می آید

تعبیر دیدن شیطان در خوابِ کشاورزان به قرن ها قبل باز می گردد.
زمانی که مردم با جمع آوری محصولات خود در مزارع و زمین های کشاورزی امرار معاش می کردند.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر بيند كه شیطان رامطيع شد، دليل است كه به هوای نفس مبتلا گردد.
اگر بيند كه شیطان چيزی را عطا و دستور داد، اگر آن چيز خوب و نيك بود،
دليل است كه مال حرام و نا پاک به دست می اورد
و اگر آن چيز بد بود، دليل دین خود را تباه می کند

اگر بيند كه شیطان شاد و خرم بود، دليل كه كار مردمان به فساد قوی گردد.
اگر بيند كه شیطان را خواست كه با شمشیر بزند و او را نابود کند و بعد فرار کند
دليل است كه ولايت و مقامی به دست  می آورد عدالتمند می شود
اگر بيند كه شیطان او را کشت،نشانه آن است که راه درست را پیش میگیرد و موفق می شود

آنلی بیتون میگوید:

ديدن شیطان در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادثی خطرناک است.
براي حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده مي كنيد.
اگر در خواب شيطان را بكشيد ، نشانه آن است كه براي يافتن جايگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان فریبکار خود را ترک میکنید.
اگر شیطان در غالب اديبی به خواب شما بيايد ، نشانه آن است كه بايد از دوستان چاپلوس و رياكار و فریب دهنده دوری كنيد.
اگر  شیطان در غالب فردی ثروتمند و پولدار به خواب شما بيايد ،
نشانه آن است كه قادر نخواهيد شد از نفوذ خود براي ارتقاء مقام ديگران استفاده كنيد.
اگر خواب ببينيد شیطان آهنگين و آرام در گوش شما زمزمه می كند ،
علامت آن است كه در برابر وسوسه های شيطانی تسليم خواهيد شد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx